PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel A. Agius, pretpretresni sudija
sudija Jean Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
VESELINA ŠLJIVANČANINA


NALOG PO ZAHTEVU SEKRETARIJATA ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:
g. Jan Wubben

Odbrana optuženog Veselina Šljivančanina:
g. Novak Lukić
g. Momčilo Bulatović

PRETRESNO VEĆE II (u daljem tekstu: Pretresno veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu Sekretarijata za produženje roka”, koji je zamenik sekretara Međunarodnog suda (u daljem tekstu: zamenik sekretara) podneo 20. aprila 2004. (u daljem tekstu: Zahtev Sekretarijata) i kojim traži produženje roka za 14 dana, odnosno do 4. maja 2004, za podnošenje ili Podneska Sekretarijata, kao što je to tražilo Pretresno veće, ili za novu odluku kojom bi se optuženi Veselin Šljivančanin (u daljem tekstu: Šljivančanin), u svrhu dodele pravne pomoći, proglasio licem potpuno lošeg imovinskog stanja;[1]

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće 6. aprila 2004. izdalo “Nalog po zahtevu odbrane za preispitivanje odluke sekretara Suda od 30. januara 2004.” (u daljem tekstu: Nalog Pretresnog veća), kojim se zamenik sekretara upućuje da do 20. aprila 2004: (a) podnese (i) kopije materijala na kojem je zamenik sekretara zasnovao Odluku Sekretarijata od 30. januara 2004. (u daljem tekstu: Odluka Sekretarijata); i (ii) dostavi napomene o Zahtevu (u daljem tekstu, zajedno: Podnesak Sekretarijata); i (b) precizira ukupan broj sati koji je Sekretarijat dodelio Šljivančaninu za pretpretresnu fazu u predmetu Tužilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina;

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće takođe naložilo Šljivančaninu da posle toga, do 4. maja 2004, podnese napomene o Podnesku Sekretarijata;

IMAJUĆI U VIDU da, u Zahtevu Sekretarijata, zamenik sekretara tvrdi da Sekretarijat trenutno preispituje svoju metodologiju i razrađuje novi sistem ocene materijalnog stanja optuženog koji traži pravnu pomoć i da će nova politika biti usvojena u roku od dve nedelje;[2]

IMAJUĆI U VIDU, dalje, da zamenik sekretara navodi da će taj novi sistem, po svoj prilici, biti povoljniji za Šljivančanina;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je zamenik sekretara pokazao valjan razlog za zahtev za produženje roka;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM

1. ODOBRAVA Zahtev Sekretarijata;

2. UPUĆUJE zamenika sekretara da do 4. maja 2004. podnese bilo:

(a) Podnesak Sekretarijata, kako je to Pretresno veće tražilo u Nalogu Pretresnog veća; ili

(b) novu odluku Sekretarijata kojom se Šljivančanin proglašava licem lošeg materijalnog stanja u svrhu dodele pravne pomoći;

3. U slučaju da se 4. maja 2004. podnese Podnesak Sekretarijata, NALAŽE Šljivančaninu da do 18. maja 2004. dostavi svoje napomene o Podnesku Sekretarijata, uz poseban osvrt na to kako je zamenik sekretara eventualno odstupio od pravnih uslova kojima se rukovodi Odluka Sekretarijata.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

Dana 22. aprila 2004.  
U Hagu,  
Holandija  
  /potpis na originalu/
  Carmel Agius,
  pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtev Sekretarijata, par. 5.

[2] Ibid, par. 4.

[3] Ibid, par. 4.