PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Rešava: sudija Carmel Agius, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 24. novembar 2004.

TUŽILAC
protiv
MILETA MRKŠIĆA
MIROSLAVA RADIĆA
VESELINA ŠLJIVANČANINA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJE ROK ZA OBELODANJIVANJE NA OSNOVU PRAVILA 66(A)(ii)

Tužilaštvo:
g. Jan Wubben

Odbrana optuženog Mileta Mrkšića:
g. Miroslav Vasić

Odbrana optuženog Miroslava Radića:
g. Borivoje Borović
gđa Mira Tapušković

Odbrana optuženog Veselina Šljivančanina:
g. Novak Lukić
g. Momčilo Bulatović

Ja, Carmel Agius, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

PROPRIO MOTU

IMAJUĆI U VIDU poverljivo "Obaveštenje Tužilaštva o podnošenju privremenog spiska svedoka" (u daljem tekstu: Privremeni spisak svedoka), koje je 15. oktobra 2004. dostavilo Tužilaštvo (u daljem tekstu: Tužilaštvo), na osnovu usmenog naloga koji je na statusnoj konferenciji održanoj 7. oktobra 2004. izdao pretpretresni sudija;

IMAJUĆI U VIDU da su na Privremenom spisku svedoka navedena imena 25 svedoka koje Tužilaštvo predviđa da pozove na suđenje i tvrdi da je to u skladu s usmenim nalogom pretpretresnog sudije i pravilom 66(A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik);[1]

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo tvrdi da u ovom trenutku nije u mogućnosti da dostavi imena četiri do pet dodatnih potencijalnih svedoka koje bi možda pozvalo da svedoče, zbog toga što su to svedoci koji su osetljivi izvor informacija, ali da će "nastaviti da ocenjuje status tih svedoka, te obavestiti Veće i strane u postupku o tome da li će oni biti uvršteni na spisak svedoka",[2]

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo tvrdi da namerava da doda nove svedoke i da će na konačnom spisku svedoka Tužilaštva biti navedeno oko 53 svedoka, uključujući gorepomenute svedoke koji su osetljivi izvor informacija;[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se na osnovu gorenavedenog može zaključiti da postoji oko 23 svedoka koje Tužilaštvo namerava da pozove na suđenje i o kojima nije obavestilo odbranu optuženih;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 66(A)(ii) predviđa sledeće:

(A) Osim ako pravilima 53 i 69 nije predviđeno drugačije, tužilac će odbrani staviti na raspolaganje, na jeziku koji optuženi razume[...]

(ii) u roku koji je odredilo pretresno veće ili pretpretresni sudija imenovan u skladu s pravilom 65 ter, kopije izjava svih svedoka koje tužilac namerava da pozove da svedoče na suđenju i kopije svih pismenih izjava uzetih u skladu s pravilom 92 bis; kopije izjava dodatnih svedoka optužbe staviće se na raspolaganje odbrani čim bude doneta odluka da se ti svedoci pozovu.

UZIMAJUĆI U OBZIR da je usmeni nalog pretpretresnog sudije izdat pod sljedećim uslovima:

Dakle, u roku od deset dana od današnjeg dana, očekujemo spisak u kome će biti naznačeno koje od ovih izjava svjedoka potpadaju pod pravilo 66(A)(ii), a koje pod pravilo 68.[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je vrlo moguće da je Tužilaštvo odbrani optuženih već obelodanilo kopije izjava preostala 23 svedoka koje namerava da pozove na suđenje, a da, međutim, nije obavestilo odbranu o tome da li se te izjave obelodanjuju na osnovu pravila 65(A)(ii) ili na osnovu nekog drugog pravila (kao što je, na primer, pravilo 68);

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo, u tom slučaju i u vezi s izjavama tih svedoka, nije ispoštovalo usmeni nalog pretpretresnog sudije;[5]

PODSEĆAJUĆI da pretpretresni sudija može utvrditi rok za obelodanjivanje na osnovu pravila 66(A)(ii);

PODSEĆAJUĆI dalje da pretpretresni postupak u ovom predmetu traje već oko dve godine;[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se očekuje da je u ovoj fazi Tužilaštvo u mogućnosti da obavesti odbranu optuženih o gotovo svim svedocima koje namerava da pozove na suđenje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da činjenica da su neki od dotičnih svedoka osetljivi izvori informacija ne oslobađa Tužilaštvo obaveze da njihove izjave obelodani odbrani ukoliko odluči da te svedoke pozove na suđenje, izuzev ako podnese zahtev za neobelodanjivanje njihovog identiteta na osnovu pravila 69;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 65 ter

OVIM NALAŽE Tužilaštvu da, uz mogućnost podnošenja Pretresnom veću eventualnog zahteva za neobelodanjivanje identiteta određenih svedoka na osnovu pravila 69, učini sledeće:

i) dopuni Privremeni spisak svedoka podacima o ostalim svedocima koje namerava da pozove radi svedočenja na suđenju; i

ii) odbrani optuženih najkasnije do 31. januara 2005. obelodani kopije izjava svih svedoka koje Tužilaštvo namerava da pozove radi svedočenja na suđenju, te kopije svih pismenih izjava datih u skladu s pravilom 92 bis.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleska verzija merodavna.

Dana 24. novembra 2004.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu
Carmel Agius,
pretpretresni sudija


[1] Privremeni spisak svedoka, Dodaci A i B. Tužilaštvo pogrešno tvrdi da podnesak "sadrži privremeni spisak 30 svedoka": Spisak svedoka Tužilaštva, fusnota 2.

[2] Privremeni spisak svedoka, par. 4.

[3] Privremeni spisak svedoka, fusnota 2.

[4] Transkript sa statusne konferencije održane 7. oktobra 2004, T.255. Pretpretresni sudija je ovako rezimirao ishod sastanka koji je u skladu s pravilom 65 ter održan 6. oktobra 2004. između strana u postupku i višeg sudskog savetnika: "[k]oliko je meni poznato, odbrana je ustvrdila da ne zna koji će od svedoka čije su izjave obelodanjene biti pozvan na suđenje. Tokom sastanka koji je održan u skladu s pravilom 65 ter, viši sudski savetnik je zamolio Tužilaštvo da odbrani dostavi spisak svih izjava koje su obelodanjene odbrani u kome će navesti koji svedoci će biti barem privremeno smatrani kao svedoci koji će pristupiti suđenju i jednu kopiju pretpretresnom sudiji": Transkript sa statusne konferencije održane 7. oktobra 2004, T. 253.

[5] Vidi i odgovarajuću odluku u predmetu Tužilac protiv Krajišnika i Plavšićeve: "Odluka po zahtjevu Momčila Krajišnika da se naloži objelodanjivanje oslobađajućeg dokaznog materijala shodno pravilu 68", 19. jul 2001., str. 2: "da iako pravilo 68 od optužbe izričito ne traži da identifikuje relevantne materijale već samo da ih objelodani; u praksi se ipak ustalilo, i to radi obezbjeđivanja pravičnog i ekspeditivnog suđenja, da optužba obično označi koji se materijal objelodanjuje u skladu s dotičnim pravilom, pa se ne može izgovarati time da je odbrana u boljem položaju da ga identifikuje."

[6] Optuženi Mile Mrkšić bio je prvi od trojice optuženih koji je u maju 2002. doveden u pritvor Međunarodnog suda. Optuženi Veselin Šljivančanin je bio poslednji od trojice optuženih koji je u julu 2003. doveden u pritvor Međunarodnog suda.