PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA


NALOG O PRITVORU

Tužilaštvo:

Carla Del Ponte

Odbrana:

g. Miroslav Vasić

OVO PRETRESNO VEĆE II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

U SKLADU SA pravilom 64 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

S OBZIROM DA je sudija Fouad Riad 7. novembra 1995. potvrdio optužnicu i da je Pretresno veće 28. novembra 1997. izdalo Nalog kojim se odobrava zahtev za izmenu optužnice;

BUDUĆI DA je sudija Fouad Riad 7. novembra 1995. izdao nalog za hapšenje i nalog za predaju Mileta Mrkšića, te da je Pretresno veće 3. aprila 1996. izdalo međunarodni nalog za hapšenje i nalog za predaju Mileta Mrkšića;

BUDUĆI DA se optuženi 15. maja 2002. predao Međunarodnom sudu, te da je istog dana doveden u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija;

BUDUĆI DA je prilikom prvog stupanja pred Sud Mileta Mrkšića 16. maja 2002. optuženi putem svog advokata izjavio da će, ne toga dana, nego iduće nedelje, na osnovu dodatnih dokumenata dostaviti pismeni zahtev za privremeno puštanje na slobodu;

ODRE\UJE STOGA pritvor Miletu Mrkšiću i nalaže upravniku Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu da do daljeg naloga zadrži optuženog u pritvoru; i

IZJAVLJUJE da, kada mu je sa tim u vezi postavljeno pitanje, optuženi nije zatražio da se ikoga obavesti o tome da je lišen slobode i zadržan u pritvoru, te da za sada ne traži da se njegova ambasada ili konzulat obaveste o tome da je lišen slobode i zadržan u pritvoru.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra merodavnim.

Dana 16. maja 2002.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
Wolfgang Schomburg
predsedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]