PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

MILETA MRKŠIĆA

MIROSLAVA RADIĆA

VESELINA ŠLJIVANČANINA


NALOG PO PODNESKU MILETA MRKŠIĆA KOJIM TRAŽI HITNI PRETRES RADI PRIVREMENOG PUŠTANJA NA SLOBODU

Tužilaštvo:

gđa Uertz-Retzlaff

Odbrana:

g. Miroslav Vasić

PRETRESNO VEĆE II (dalje u tekstu: Veće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud):

REŠAVAJUĆI PO Hitnom zahtevu za održavanje pretresa po podnesku kojim se traži privremeno puštanje na slobodu, koji je u ime optuženog Mileta Mrkšića (dalje u tekstu: optuženi) dostavljen 30. maja 2002. (dalje u tekstu: podnesak), a kojim se od Veća zahteva da hitno zakaže pretres po podnesku odbrane kojim se na osnovu humanitarnih razloga u vezi sa zdravljem optuženog traži privremeno puštanje na slobodu,

IMAJUĆI U VIDU da je Veće svojim nalogom od 31. maja 2002. upravniku Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: pritvorska jedinica) naložilo da u roku od petnaest dana od dana primanja naloga dostavi izveštaj o tekućem medicinskom tretmanu, uslovima i sredstvima, uključujući i mogućnost da se zadovolje eventualne potrebe optuženog za specijalnom prehranom tokom njegovog boravka u pritvorskoj jedinici, kako bi time obezbedio potpunije informacije da bi Veće moglo doneti informisanu odluku po podnesku;

IMAJUĆI U VIDU da je nalogom od 31. maja 2002. Veće naložilo da se što je pre moguće obavi ljekarski pregled optuženog i uputilo sekretara da taj zadatak poveri stručnjacima čija se imena nalaze na listi koju je već ranije sastavio Sekretarijat, kako bi Pretresno veće moglo doneti informisanu odluku po podnesku;

BUDUĆI DA je Veće već preduzelo korake u smislu rešavanja pitanja zdravstvenih problema optuženog;

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽE sledeće: Veće će doneti odluku po podnesku nakon što dobije izveštaj od upravnika Pritvorske jedinice UN-a i ljekarski izveštaj, te nakon što sasluša eventualna dalja obrazloženja, ako to bude potrebno.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra merodavnim.

/potpis na originalu/
Carmel A. Agius
pretpretresni sudija

Dana 3. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]