PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu: 

predsjedavajući sudija Adolphus G. Karibi-Whyte
sudija Elizabeth Odio Benito
sudija Saad Saood Jan

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 21. aprila 1998.

 

TUŽILAC

protiv

ZEJNILA DELALIĆA
ZDRAVKA MUCIĆA zvanog "PAVO"
HAZIMA DELIĆA
ESADA LANDŽE zvanog "ZENGA"


NALOG PO PRIJEDLOGU TUŽIOCA DA SE
POVUKU TAČKE OPTUŽNICE 9 I 10


Tužilaštvo:

g. Eric Ostberg g. Giuliano Turone
gđa Teresa McHenry gđa Elles van Duschotten 

Odbrana:

gđa Edina Rešidović, g. Ekrem Galijatović, g. Eugene O’Sullivan, za Zejnila Delalića
g. Branislav Tapušković, g. Michael Greaves, za Zdravka Mucića
g. Salih Karabdić, g. Thomas Moran, za Hazima Delića
g. Mustafa Bračković, gđa Cynthia McMurrey, za Esada Landžu


OVO PRETRESNO VIJEĆE
Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. ("Međunarodni sud");

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu za dozvolu za povlačenje tačaka optužnice 9 i 10 (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je prema pravilu 50(A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) podnijelo Tužilaštvo 14. aprila 1997.,

UZEVŠI U OBZIR da Tužilaštvo ovim Zahtjevom traži dozvolu da povuče tačke optužnice 9 i 10,

U SKLADU SA PRAVILOM 50(A),

OVIM DAJE dozvolu Tužilaštvu da povuče tačke optužnice 9 i 10, uz ograničenje da se optužbama iz tih tačaka optužnice naknadno ne može teretiti ni jedan od četvorice optuženih.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se verzija na engleskom smatra mjerodavnom.

 
/potpis na originalu/
_________________________
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Predsjedavajući sudija

Dana 21. aprila 1997.
U Hagu, Holandija

[pečat Međunarodnog suda]