PRED PRETRESNIM VIJEĆEM


U sastavu: 

predsjedavajući sudija Adolphus G. Karibi-Whyte
sudija Elizabeth Odio Benito
sudija Saad Saood Jan

Sekretar: gđa Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 16. januara 1998.


TUŽILAC
protiv
ZEJNILA DELALIĆA
ZDRAVKA MUCIĆA zvanog "PAVO"
HAZIMA DELIĆA
ESADA LANDŽE zvanog "ZENGA"


NALOG PO PRIJEDLOGU TUŽIOCA DA SE ODBACE TAČKE 40 I 41

Tužilaštvo:

g. Eric Ostberg
gđa Teresa McHenry
g. Giuliano Turone

Odbrana:

gđa Edina Rešidović, g. Ekrem Galijatović, g. Eugene O’Sullivan, za Zejnila Delalića
g. Željko Olujić, g. Michael Greaves, za Zdravka Mucića
g. Salih Karabdić, g. Thomas Moran, za Hazima Delića
g. John Ackerman, gđa Cynthia McMurrey, za Esada Landžu


OVO PRETRESNO VIJEĆE
Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. ("Međunarodni sud");

RJEŠAVAJUĆI po Prijedlogu Tužilaštva da se odbace tačke optužnice 40 i 41 od 20. novembra 1997. (zvanično zavedeno u Sekretarijatu pod D5321-D5320, u daljem tekstu "Prijedlog");

BUDUĆI DA je branjenik, g. Delić, na raspravi od 3. decembra 1997. izjavio da nema prigovora na Prijedlog;

S OBZIROM NA pravilo 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda koje ovlašćuje Pretresno vijeće da na zahtjev bilo koje od strana izdaje naloge koji se ukažu potrebnim za pripremu i vođenje suđenja;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM USVAJA PRIJEDLOG.


Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se engleska verzija smatra mjerodavnom.


/potpis na originalu/
_________________________
Adolphus G. Karibi-Whyte
Predsjedavajući sudija

Dana 16. januara 1998.
U Hagu, Holandija

[pečat Međunarodnog suda]