PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. jula 2004.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA PRODUŽENJE ROKA

Odbrana:
g. Veselin Londrović
gđa Virginia C. Lindsay

Odbrana:
g. Norman Farrell

JA, MEHMET GÜNEY, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produženje roka" (dalje u tekstu: Zahtjev) koji je 12. jula 2004. podnio Momir Nikolić (dalje u tekstu: žalilac) i kojim se traži da se rok za podnošenje replike produži do 1. septembra 2004., uključujući i taj datum;

BUDUĆI da je optužba 5. jula 2004. dostavila Podnesak respondenta, a da žalilac svoju repliku u skladu s pravilom 113 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) treba dostaviti do 20. jula 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da se, na osnovu pravila 127(A)(i) i (B) Pravilnika, rok za podnošenje replike može produžiti ako se za to iznesu opravdani razlozi;

IMAJUĆI U VIDU da se Zahtjev zasniva na, između ostalog, sljedećim razlozima (1) Podnesak respondenta sadrži brojne citate nacionalnih pravnih izvora zbog čega je potrebno odobriti dodatno vrijeme za pripremu replike kako bi se obavila neophodna istraživanja" i (2) kobranilac gđa Lindsay "ima neodložne obaveze u dva druga predmeta pred Međunarodnim sudom", a angažovana je i kao viši pravni savjetnik odbrane u predmetu Maglov, u vezi s nepoštivanjem suda, gdje će rasprava trajati tri dana tokom sedmice koja počinje 20. jula 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da je žalilac izjavio da se optužba ne protivi traženom produženju roka zbog obaveza gđe Lindsay u drugim predmetima pred Međunarodnim sudom;

ZAKLJUČIVŠI da okolnosti navedene u Zahtjevu predstavljaju opravdane razloge za to da se u smislu pravila 127 Pravilnika odobri produženje roka za dostavljanje replike;

KONSTATUJUĆI, međutim, da se u Zahtjevu ne iznose opravdani razlozi za to da se odobri zahtjev žalioca za produženje do 1. septembra 2004., budući da i glavni branilac može raditi na pripremi replike;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM djelimično ODOBRAVAM Zahtjev; i

NALAŽEM žaliocu da svoju repliku dostavi najkasnije do 5. augusta 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 15. jula 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Mehmet Güney,
  predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]