PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. septembra 2004.

MOMIR NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU DA SE ODOBRI IZMJENA NAJAVE ŽALBE

Odbrana:
g. Veselin Londrović
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Presudu koju je 2. decembra 2003. u ovom predmetu donijelo Pretresno vijeće I, Sekcija A;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe Momira Nikolića", podnesenu 30. decembra 2003. (dalje u tekstu: Najava žalbe) i povjerljivi "Uvodni žalbeni podnesak Momira Nikolića" koji je 24. maja 2004. dostavio Momir Nikolić (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak, odnosno žalilac);

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na žalbu" (dalje u tekstu: Podnesak respondenta) i "Ispravak odgovora Tužilaštva na žalbu", koje je 5. odnosno 30. jula 2004. dostavilo Tužilaštvo;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku žalioca u vezi sa žalbom" od 20. augusta 2004. (dalje u tekstu: Replika) i povjerljivi "Ispravak replike žalioca u vezi sa žalbom", koje je 1. septembra 2004. dostavio žalilac;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu da se odobri izmjena najave žalbe" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 20. augusta 2004. podnio žalilac, i kojim on traži da mu se odobri da izmijeni žalbene osnove tako da uvrsti osnove navedene pod I, II.A i II.B, koje su argumentovane u njegovom Žalbenom podnesku, ukoliko Žalbeno vijeće zaključi da je Najava žalbe nedovoljno obuhvatna ili nedovoljno konkretna da bi se obuhvatila pitanja pokrenuta navedenim osnovama:

IMAJUĆI U VIDU da je 15. septembra 2004. žalilac dostavio "Obavijest o povlačenju dijela II.A Replike žalioca u vezi sa žalbom i relevantnih dijelova predmetnih podnesaka" (dalje u tekstu: Obavijest o povlačenju nekih dijelova podneska), u kojoj je obavijestio Žalbeno vijeće o tome da želi povući dio II.A svoje Replike, kao i Ispravak replike u cijelosti, i da "takođe želi povući relevantne dijelove svog Zahtjeva kako bi izmijenio svoju Najavu žalbe";[1]

IMAJUĆI U VIDU da žalilac u prilog Zahtjevu navodi sljedeće osnove:

(i) "Tužilaštvo je u Odgovoru na žalbu ustvrdilo da osnove I, II.A. i II.B. predstavljaju žalbene osnove koje nisu navedene u žaliočevoj Najavi žalbe" ali je, bez obzira na to, izjavilo da "nema prigovora na dotične žalbene osnove" i "u cijelosti se pozabavilo" tim osnovama u Odgovoru;[2]

(ii) pitanja pokrenuta u osnovama I, II.A. i II.B: "iako nisu na savršen način predočena u Najavi žalbe [sic], ipak su dovoljno definirana da bi mogla biti obuhvaćena Najavom žalbe";[3]

(iii) međutim, "iz razloga obazrivosti",[4] žalilac traži da mu se odobri da izmijeni žalbene osnove, "ukoliko Žalbeno vijeće zaključi da je Najava žalbe nedovoljno obuhvatna ili nedovoljno konkretna da bi obuhvatila pitanja pokrenuta osnovama I, II.A. i II.B";[5]

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na zahtjev da se odobri izmjena najave žalbe" od 26. augusta 2004. (dalje u tekstu: Odgovor), u kojem Tužilaštvo tvrdi da Zahtjev treba odbiti, između ostalog, iz sljedećih razloga:

(i) Zahtjev je "nedopustivo nejasan i dvosmislen" u pogledu formulacija koje su predložene za nove žalbene osnove i u vezi s karakterom i obimom Zahtjeva, a naročito u vezi sa zahtjevom da se odobri "dodavanje nove izmijenjene verzije osnova II.A.";[6]

(ii) žalilac nije pokazao da postoje valjani razlozi;

IMAJUĆI U VIDU da je "Replika žalioca na odgovor Tužilaštva da se odobri izmjena Najave žalbe i zahtjev za kasnije podnošenje iste", koju je 1. septembra 2004. dostavio žalilac (dalje u tekstu: Replika), dostavljena dva dana po isteku roka predviđenog Uputstvom o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnom sudom od 7. marta 2004. (dalje u tekstu: Uputstvo);

IMAJUĆI U VIDU da se u Replici branilac "ispričava za kašnjenje, i uz dužno poštovanje tvrdi da bi produženje roka za podnošenje ove Replike [...] bilo pravedno";[7]

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 127(A)(ii) i (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), "pretresno vijeće može nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi priznati kao valjanu svaku radnju poduzetu nakon isteka tako propisanog roka pod onim eventualnim uslovima koji se smatraju pravednim, i bez obzira na to da li je taj rok već istekao;"

IMAJUĆI U VIDU da, u prilog zahtjevu za produženje roka, žaliočev kobranilac, između ostalog, tvrdi da "je pogrešno smatrala da vikend nije uračunat u četverodnevni rok za repliku i da sve do 30. augusta uveče nije shvatila da je pogriješila"[8] i da je, pored toga, prije podnošenja Replike trebala razriješiti sve nesporazume;[9]

UZIMAJUĆI U OBZIR da nijedan od razloga koje je iznio žaliočev kobranilac ne predstavlja valjan razlog u smislu pravila 127 Pravilnika;

ZAKLJUČIVŠI stoga da Replika nije valjano podnesena;

IMAJUĆI U VIDU da u vrijeme podnošenja svog Odgovora Tužilaštvo nije imalo na raspolaganju Obavijest o povlačenju nekih dijelova podneska, u kojoj je suštinski razjašnjen Zahtjev;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da, u svjetlu sadržaja Odgovora, Tužilaštvu ne bi bila nanijeta nikakva šteta ako Žalbeno vijeće donese odluku bez davanja mogućnosti tužiocu da reaguje na Obavijest o povlačenju nekih dijelova podneska;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kada je riječ o tvrdnji žalioca da su pitanja pokrenuta osnovama I, II.A. i II.B. obuhvaćena Najavom žalbe, Žalbeno vijeće ističe da se osnovama I, II.A i II.B u Žalbenom podnesku (dalje u tekstu: Osnovi I, II.A. i II.B) pokreću pitanja koja nisu obuhvaćena Najavom žalbe;

ZAKLJUČIVŠI stoga da osnove I, II.A i II.B nisu obuhvaćene Najavom žalbe;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 108 Pravilnika "Žalbeno vijeće može, ako mu se podneskom pokaže valjani razlog, odobriti izmjenu žalbenih osnova";

UZIMAJUĆI U OBZIR da žalilac ničim nije konkretno formulisao osnove koje želi dodati u Najavu žalbe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zahtjev ne ispunjava uslove iz paragrafa 10(a) Uputstva, prema kojima "strana u postupku koja želi predložiti Žalbenom vijeću da donese određenu odluku ili pravno sredstvo, mora u skladu s Pravilnikom, dostaviti podnesak u kojem će tačno navesti kakvu odluku ili pravno sredstvo traži";

PODSJEĆAJUĆI žalioca da pravilo 108 Pravilnika predviđa, između ostalog, da žalilac u najavi žalbe treba "navesti nalog, odluku ili rješenje koje osporava, kao i tačan datum zavođenja odnosno stranicu transkripta, te suštinu grešaka za koje tvrdi da su učinjene i pravno sredstvo koje traži";

ZAKLJUČIVŠI da, zbog nedovoljne jasnosti Zahtjeva, suprotnoj strani nije pružena mogućnost da na potpuno obaviješten način odgovori a Žalbenom vijeću nije tačno stavljeno na znanje koje se pravno sredstvo traži;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODBACUJE Zahtjev, ne uskraćujući pravo žaliocu da podnese novi zahtjev u skladu s ovom odlukom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 30. septembra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Theodor Meron,
predsjedavajući


[1] Obavijest o povlačenju nekih dijelova podneska, par. 4-5.

[2] Zahtjev, par. 1.

[3] Zahtjev, par. 2.

[4] Zahtjev, par. 3.

[5] Idem.

[6] Odgovor, par. 4-16.

[7] Replika, par. 32.

[8] Replika, par. 29.

[9] Replika, par. 30.