PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. oktobra 2004.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA

Odbrana:
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

JA, MEHMET GÜNEY, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO hitnom "Zahtjevu Tužilaštva da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica" (dalje u tekstu: Zahtjev), u kojem se traži da se, na osnovu stava (C)(7) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva od 7. marta 2002. (dalje u tekstu: Uputstvo), odobri prekoračenje dopuštenog broja od 10 stranica ili 3.000 riječi za odgovor na "Zahtjev žalioca za formalno primanje na znanje činjenica" od 11. oktobra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo u prilog Zahtjevu navodi da složenost i značaj pravnih i faktičkih pitanja pokrenutih u Zahjevu žalioca za formalno primanje na znanje činjenica predstavljaju izuzetne okolnosti koje nalažu podnošenje dužeg odgovora;

IMAJUĆI U VIDU stav (C)(5) Uputstva koji predviđa da zahtjevi replike i odgovori koji se podnose Vijeću ne smiju sadržati više od 10 stranica ili 3.000 riječi koje god da je duže;

UZIMAJUĆI U OBZIR da stav C(7) Uputstva predviđa da strana u postupku koja traži odobrenje da prekorači propisano ograničenje broja stranica "mora da pruži obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska";

ZAKLJUČIVŠI da su, u okolnostima ovog predmeta, uslovi iz stava (C)7 Uputstva ispunjeni i da je tražena izmjena u ovom slučaju opravdana;

OVIM DAJE odobrenje koje je zatražilo Tužilaštvo da prekorači dopušteni broj stranica propisan Uputstvom, i odobrava Tužilaštvu da na Zahtjev žalioca za formalno primanje na znanje činjenica podnese odgovor čiji ukupan obim može iznositi najviše 20 stranica ili 6.000 riječi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 20. oktobra 2004.
U Haagu, Nizozemska

/potpis na originalu/
Mehmet Güney,
predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]