PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 21.oktobra 2004.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ŽALIOCA ZA IZMJENU NAJAVE ŽALBE

Odbrana:
gđa Virginia C. Lindsey

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

JA, MEHMET GÜNEY, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU presudu koju je 2. decembra 2003. u ovom predmetu donijelo Pretresno vijeće I, Sekcija A;

IMAJUĆI U VIDU "Najavu žalbe Momira Nikolića" koju je 30. decembra 2003. podnio Momir Nikolić (dalje u tekstu: Najava žalbe, odnosno, žalilac);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Uvodni žalbeni podnesak Momira Nikolića" (dalje u tekstu: Žalbeni podnesak) i "Redigovani i usaglašeni Uvodni žalbeni podnesak Momira Nikolića" od 21. septembra 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na žalbu" i "Ispravku odgovora Tužilaštva na žalbu", koje je 5., odnosno 30. jula 2004. na povjerljivoj osnovi dostavilo Tužilaštvo (dalje u tekstu, zajedno: Podnesak respondenta);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku žalioca povodom žalbe" od 20. augusta 2004. i povjerljivu "Obavijest o povlačenju odjeljka II.A Replike žalioca povodom žalbe i relevantnih dijelova odgovarajućih podnesaka", koje je 15. septembra 2004. dostavio žalilac;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu žalioca da se odobri izmjena najave žalbe" (dalje u tekstu: Zahtjev) od 5. oktobra 2004, kojim žalilac traži od Žalbenog vijeća da odobri podnošenje izmijenjene najave žalbe u obliku u kojem je ona priložena Zahtjevu (dalje u tekstu: Predložena izmijenjena najava žalbe);

IMAJUĆI U VIDU da Predložena izmijenjena najava žalbe: (i) sadrži, pod osnovima 1.A., 1.B. i 5, osnove pod nazivom I, II.A i II.B koji su dalje razrađeni u Žalbenom podnesku (dalje u tekstu: Osnove 1.A., 1.B. i 5), (ii) ne sadrži osnov 5 prvobitne Najave žalbe, i (iii) sugerira određene formalne preinake;[1]

IMAJUĆI U VIDU da, u prilog svom Zahtjevu, žalilac, između ostalog, navodi:

(i) da su "strane u postupku već potpuno obradile" pitanja o kojima je riječ pod osnovima 1.A., 1.B. i 5 ;[2]

(ii) da je Tužilaštvo u Podnesku respondenta izjavilo da "nema prigovora na te žalbene osnove";[3]

(iii) da bi se predloženom Izmijenjenom najavom žalbe koja je priložena Zahtjevu Najava žalbe usaglasila sa Žalbenim podneskom;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na zahtjev žalioca za izmjenu najave žalbe" od 15. oktobra 2004., u kojem Tužilaštvo izjavljuje da nema prigovora na Zahtjev;

IMAJUĆI U VIDU da žalilac nije replicirao;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu pravila 108 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) "Žalbeno vijeće može, ako mu se podneskom pokaže valjani razlog, odobriti izmjenu žalbenih osnova";

UZIMAJUĆI U OBZIR da su se žalilac u Žalbenom podnesku,[4] a Tužilaštvo u Podnesku respondenta,[5] u potpunosti izjasnili o pitanjima pokrenutim u predloženim osnovama 1.A., 1.B i 5 ;

UZIMAJUĆI U OBZIR, stoga, da dozvola za dodavanje osnova 1.A., 1.B. i 5 u Najavi žalbe neće nanijeti nikakvu štetu protivnoj strani;[6]

UZIMAJUĆI U OBZIR da će se Najava žalbe, dodavanjem novih žalbenih osnova i brisanjem osnova koji nije obrađen, usaglasiti sa Žalbenim podneskom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su formalne preinake koje sugerira žalilac vrlo minorne i ne utiču na sadržaj Najave žalbe;

KONSTATUJUĆI, stoga da, u smislu pravila 108 Pravilnika o postupku i dokazima, postoje valjani razlozi da se odobre tražene izmjene žalbenih osnova;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVAM Zahtjev; i

NALAŽEM žaliocu da Predloženu izmijenjenu najavu žalbe dostavi najkasnije do utorka, 26. oktobra 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 21. oktobra 2004.
U Haagu, Nizozemska

/potpis na originalu/
Mehmet Güney,
predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Zahtjev, Predložena izmijenjena najava žalbe, par. 6, stranica 7; par. 8, stranica 8; stranica 9.

[2] Zahtjev, par. 2.1.

[3] Zahtjev, par. 2.2.

[4] Vidi Žalbeni podnesak, stranice od 23 do 32.

[5] Podnesak respondenta, par. 1.5-1.13.

[6] Žalbeni podnesak, stranica 23, fusnota 101.