PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 22. novembra 2004.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE ODOBRI PREKORAČENJE DOPUŠTENOG BROJA STRANICA

Odbrana:
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

JA, MEHMET GÜNEY, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Tužilaštva da se odobri prekoračenje dopuštenog broja stranica" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 17. novembra 2004. podnijelo Tužilaštvo, kojim se traži dozvola za podnošenje priloženog "Zahtjeva Tužilaštva za brisanje iz spisa" (Dodatak 1), koji sa 5.874 riječi prekoračuje obim podnesaka propisan paragrafom (C)(7) Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva od 7. marta 2002. (dalje u tekstu: Uputstvo);

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo tvrdi, inter alia, da se Zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa odnosi na argumente koje je u četiri različita podneska s replikama[1] iznijela odbrana, te da bi se traženim odobrenjem Tužilaštvu omogućilo da podnese jedan umjesto četiri podneska i tako na najefikasniji mogući način odgovori na argumente odbrane;[2]

IMAJUĆI U VIDU paragraf (C)(5) Uputstva, koji predviđa da zahtjevi, replike i odgovori koji se podnose vijećima ne smiju sadržavati više od 10 stranica ili 3.000 riječi, koje god da je veće;

UZIMAJUĆI U OBZIR da paragraf (C)(7) Uputstva predviđa da strana u postupku koja traži odobrenje da prekorači propisani broj stranica "mora obrazložiti izuzetne okolnosti zbog kojih je podnošenje dužeg podneska neophodno";

ZAKLJUČIVŠI da su, u okolnostima ovog predmeta, ispunjeni uslovi iz paragrafa (C)(7) Uputstva i da je tražena izmjena opravdana;

OVIM,

DAJE odobrenje koje je zatražilo Tužilaštvo da prekorači broj stranica koji je propisan Uputstvom;

UPUĆUJE Sekretarijat da Zahtjev za brisanje iz spisa, koji je priložen uz ovaj Zahtjev kao Dodatak 1, zavede kao poseban zahtjev najkasnije do 23. novembra;

PODSJEĆA Momira Nikolića da je na osnovu Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom od 7. marta 2002. dužan da svoj odgovor na Zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa podnese u roku od deset dana od dana zavođenja Zahtjeva Tužilaštva za brisanje iz spisa.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 22. novembra 2004.
U Haagu, Nizozemska

/potpis na originalu/
Mehmet Güney,
predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev, par. 4.

[2] Zahtjev, par. 6, Vidi i par. 8.