PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. decembra 2004.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA

Javna redigovana verzija


ODLUKA PO ZAHTJEVU DA SE DOZVOLI DOPUNA USKLAĐENOG I DOPUNJENOG ZAHTJEVA ZA UVRŠTAVANJE DODATNIH DOKAZA

Zastupnik žalioca:
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Zahtjevu da se dozvoli dopuna Usklađenog i dopunjenog zahtjeva za uvrštavanje dodatnih dokaza" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 6. decembra 2004. podnio Momir Nikolić (dalje u tekstu: žalilac), u kojem on traži da mu se dozvoli da svoj još neriješeni "Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza", podnijet 21. juna 2004. na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Dodatni zahtjev po pravilu 115, odnosno Pravilnik), dopuni sljedećim dokumentima: [redigovano];

IMAJUĆI U VIDU da žalilac obrazlaže da ta dva dokumenta treba da se uvrste kao dodatni dokazi i ne pokušavajući pokazati valjani razlog zbog kojeg bi Žalbeno vijeće dozvolilo dopunu Dodatnog zahtjeva po pravilu 115;

IMAJUĆI U VIDU da je žalilac, u vezi samo s prvim svojim zahtjevom za uvrštavanje dodatnih dokaza,[1] već podnio "Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza", povjerljivu "Ispravku prijevoda Priloga B uz Zahtjev Momira Nikolića za uvrštavanje dodatnih dokaza",[2] povjerljivu Repliku,[3] "Dodatni Prilog kojim se potkrepljuje žaliočev Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza"[4] te "Ispravljeni Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza";[5]

IMAJUĆI U VIDU da je, shodno paragrafu 10(a) Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom od 7. marta 2002., strana koja se obraća Žalbenom vijeću sa zahtjevom za donošenje određene odluke ili odobravanje pravnog sredstva dužna da u podnesku tačno navede kakvu odluku ili pravno sredstvo traži;

BUDUĆI da je već sada, u ovoj fazi postupka, nejasno kakvu odluku ili pravno sredstvo u vezi s dodatnim dokazima žalilac traži;

BUDUĆI da bi, ako se dopuna Dodatnog zahtjeva po pravilu 115 odobri, pitanja za koja se očekuje da ih riješi Žalbeno vijeće postala još manje jasna;

BUDUĆI da se žaliocu ne može dozvoliti da to što svoje argumente nije podnio na primjeren način ispravlja mijenjajući svoj prvobitni zahtjev više od pet mjeseci nakon njegovog podnošenja, te budući da je taj pokušaj da se zahtjev izmijeni uslijedio tek nakon što je na pomenuti propust upozorilo Tužilaštvo;[6]

BUDUĆI da podnesci žalioca inače imaju tendenciju da budu zbrkani, da se u prilozima ili replikama uvode novi argumenti, ili da se argumentacija mijenja u odnosu na prvobitne podneske;

BUDUĆI da takva tendencija vodi u znatno rasipanje resursa Međunarodnog suda;

BUDUĆI da strana optužbe neće pretrpjeti nikakvu štetu ako Žalbeno vijeće donese odluku ne dajući optužbi mogućnost da odgovori;

BUDUĆI da, štaviše, žalioca ništa ne sprečava da zahtjev na osnovu pravila 115 podnese u skladu sa Pravilnikom Međunarodnog suda;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODBACUJE Zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku. Mjerodavan je tekst na engleskom.

Dana 9. decembra 2004.
U Haagu, Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Meron,
predsjedavajući Vijeća

[pečat Međunarodnog suda][1] Zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza, zavedeno 18. juna 2004.

[2] Ispravka prijevoda Priloga B uz Zahtjev Momira Nikolića za uvrštavanje dodatnih dokaza, 28. juni 2004.

[3] Žaliočeva Replika na Odgovor optužbe na 'Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza', 2. juli 2004.

[4] Dodatni Prilog kojim se potkrepljuje žaliočev Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza, 20. avgust 2004.

[5] Ispravljeni Usklađeni i dopunjeni zahtjev za uvrštavanje dodatnih dokaza, 21. septembar 2004.

[6] Vidi Zahtjev Tužilaštva za brisanje, datiran 17. novembra 2004. i podnijet 24. novembra 2004.