PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Rješava: sudija Mehmet Güney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. januara 2005.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA PRODUŽENJE ROKA

Zastupnik žalioca:
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

JA, MEHMET GÜNEY, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud) i predžalbeni sudija u ovom predmetu,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev žalioca da mu se odobri podnošenje druge izmijenjene najave žalbe" i povjerljivi "Drugi zahtjev žalioca za izvođenje dodatnih dokaza" (dalje u tekstu: Zahtjev da se odobri podnošenje druge izmijenjene najave žalbe, odnosno, Drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza), koje je 23. decembra 2004. dostavio Momir Nikolić (dalje u tekstu: žalilac);

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za produženje roka za dostavljanje odgovora Tužilaštva na drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza i drugi zahtjev da se odobri podnošenje druge izmijenjene najave žalbe" (dalje u tekstu: Zahtjev za produženje roka), koji je 29. decembra 2004. podnijelo Tužilaštvo, u kom se traži dozvola da se odgovor na zahtjev da se odobri podnošenje druge izmijenjene najave žalbe i na drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza dostavi do ponedjeljka, 7. februara 2005;

IMAJUĆI U VIDU da Tužilaštvo, između ostalog, navodi sljedeće:

(i) da se oba zahtjeva odnose na složena pravna i činjenična pitanja;

(ii) da u podnescima žalioca nije precizno naveden materijal od 200 stranica, koji je priložen uz Drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza, čime se Tužilaštvu otežava priprema odgovora i oduzima dragocjeno vrijeme;

(iii) žalilac djelimično pobija svoje izjašnjenje o krivici, pokrećući tako značajna proceduralna pitanja;

(iv) da bi se sve relevantne informacije predočile Žalbenom vijeću, Tužilaštvo će vjerovatno predložiti da svoje iskaze daju bivši glavni branilac i kobranilac žalioca, što, po svemu sudeći, neće biti moguće prije druge polovine januara 2005.;

(v) Tužilaštvu je potrebno još vremena da na odgovarajući način ispita navode o tome da je bilo dužno da izmijeni optužnicu ili da, nakon što su mu dostavljeni određeni materijali, o tome obavijesti Pretresno vijeće, te da prikupi informacije i dokaze od višeg zastupnika optužbe u žalbenom postupku ili višeg istražitelja Tužilaštva protiv kojih se predmetni navodi iznose;

(vi) budući da su izneseni navodi protiv sadašnjeg višeg zastupnika optužbe u žalbenom postupku zbog čega bi on mogao postati svjedok, Tužilaštvo će morati da odluči o tome da li će odrediti novog višeg zastupnika u žalbenom postupku u ovom predmetu; pored toga, ako bude imenovan novi viši zastupnik optužbe u žalbenom postupku, biće potrebno dodatno vrijeme kako bi se on upoznao s navodima i sa predmetom u cjelini prije nego Tužilaštvo može podnijeti svoj odgovor;

(vii) Odjel Tužilaštva za žalbene postupke će od 21. do 24. januara 2005. održati zajednički program priprema za zastupanje u sudskom postupku;

(viii) s obzirom na međusobnu povezanost zahtjeva, postoji potreba da Tužilaštvo istovremeno odgovori na Zahtjev za dozvolu da se odobri dostavljanje druge izmijenjene najave žalbe i na Drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza;

(ix) produženje roka neće nanijeti nikakvu štetu žaliocu;

IMAJUĆI U VIDU da žalilac nije dostavio nikakav odgovor;

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu paragrafa 11 u odjeljku IV Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom[1] (dalje u tekstu: Uputstvo), odgovor na podnesak podnesen tokom postupka po žalbi na presudu treba dostaviti u roku od deset dana od dana podnošenja tog podneska;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da, ako su "podneskom izneseni dovoljni razlozi ", Žalbeno vijeće može "produžiti ili skratiti svaki rok propisan ovim Pravilnikom ili koji proizlazi iz ovog Pravilnika", i da paragraf 16 u odjeljku VII Uputstva predviđa da Žalbeno vijeće "može promijeniti bilo koji rok predviđen ovim Uputstvom";

IMAJUĆI U VIDU da je rok za dostavljanje odgovora istekao 4. januara 2005, ali da je Zahtjev za produženje roka podnesen prije isteka roka, dana 29. decembra 2004.;

KONSTATUJUĆI da je Tužilaštvo navelo dovoljno razloga za produženje roka za dostavljanje odgovora na Zahtjev da se odobri dostavljanje druge izmijenjene najave žalbe i Drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza;

UZIMAJUĆI U OBZIR da složenost predmetnih pitanja iziskuje i produženje roka za dostavljanje eventualne replike;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVAM Zahtjev za produženje roka; i

NALAŽEM Tužilaštvu da najkasnije do ponedjeljka, 7. februara 2004. dostavi odgovor na Zahtjev da se odobri dostavljanje druge izmijenjene najave žalbe i na Drugi zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza;

NALAŽEM žaliocu da eventualnu repliku na odgovor Tužilaštva dostavi u roku od petnaest dana od dana dostavljanja odgovora.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 11. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Mehmet Güney,
predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] IT/155/Rev.1, 7. mart 2002.