PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet Güney
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. januara 2005.

Momir NIKOLIĆ
protiv
TUŽIOCA


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA BRISANJE IZ SPISA

Zastupnik žalioca:
gđa Virginia C. Lindsay

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi[1] "Hitan zahtjev za pristup povjerljivom materijalu" (dalje u tekstu: Zahtjev za pristup), koji je 26. novembra 2004. podnio Momir Nikolić (dalje u tekstu: žalilac), kojim žalilac traži da mu se odobri pristup povjerljivim dokumentima zavedenim u predmetu Krstić;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi[2] "Memorandum o pravnim osnovama Hitnog zahtjeva za pristup povjerljivim dokumentima", koji je 29. novembra 2004. podnio žalilac (dalje u tekstu: Memorandum o pravnim osnovama);

RJEŠAVAJUĆI PO "Drugom zahtjevu za brisanje iz spisa" (dalje u tekstu: Zahtjev), koji je 3. decembra 2004. dostavilo Tužilaštvo, u kom Tužilaštvo traži od Žalbenog vijeća da se Memorandum o pravnim osnovama briše iz spisa, i to iz sljedećih razloga:

(i) U Memorandumu o pravnim osnovama iznose se dodatni pravni argumenti u prilog Zahtjevu za pristup, u kojem su prvobitno samo navedene odredbe na osnovu kojih se taj Zahtjev podnosi;[3]

(ii) U Memorandumu o pravnim osnovama proširuje se svrha Zahtjeva za pristup iznošenjem novog osnova koji nije vezan za taj Zahtjev, tj. navodi se da su podnesci u predmetu Krstić donekle vezani za žaliočeve žalbene osnove;[4]

(iii) Memorandum o pravnim osnovama nije valjano sastavljen;[5]

(iv) Žalilac nije zatražio dozvolu za izmjenu i dopunu svog Zahtjeva za pristup niti je ponudio bilo kakvo objašnjenje zašto nije mogao iznijeti potpunu argumentaciju kada je podnio Zahtjev za pristup, odnosno, zašto s podnošenjem Zahtjeva za pristup nije mogao sačekati dok on ne bude propisno sastavljen tako da obuhvati potpune argumente koji se sada iznose u dodatnom Memorandumu o pravnim osnovama;[6]

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Objedinjeni odgovor žalioca na zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa i Drugi zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa i Zahtjev za dozvolu za podnošenje opširnije verzije istog" (dalje u tekstu: Odgovor), koji je podnesen 6. decembra 2004., u kom žalilac, između ostalog, navodi sljedeće:

(i) Zahtjev za pristup podnesen je "nakon višesedmičnih napora koji su uloženi kako bi se shvatili porijeklo i smisao paragrafa 120 Drugostepene presude u predmetu Krstić, za koji doljepotpisani branilac smatra da se u njemu pogrešno prikazuje žaliočevo svjedočenje na način koji će negativno uticati na žalioca ako se dotična greška ne ispravi";[7]

(ii) Zahtjev za pristup je podnesen kao hitan zahtjev zbog toga što je rješenje spornog pitanja moglo imati uticaja "na navode iznesene u žaliočevom Drugom prijedlogu za izvođenje dodatnih dokaza";[8]

(iii) Zahtjev za pristup podnesen je čim je konačno identifikovan konkretan odlomak žaliočevog svjedočenja koji se navodi u Presudi u predmetu Krstić, "uprkos očiglednoj nemoći Tužilaštva da dostavi bilo kakve korisne informacije";[9]

(iv) Zahtjev za pristup podnesen je u uvjerenju da je žaliočevo pravo na pristup traženim dokumentima toliko očigledno i da pravne izvore kojima se potkrepljuje takav zahtjev, osim navođenja odredbi samog Statuta Međunarodnog suda, nije nužno dalje navoditi;[10]

(v) Nakon podnošenja Zahtjeva za pristup u petak, žaliočev branilac "predomislio se i počeo da priprema Memorandum o pravnim osnovama", koji je u ranim satima u sljedeći ponedjeljak elektronskom poštom dostavljen Tužilaštvu i koji je zaveden kasnije istog dana;[11]

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku Tužilaštva na žaliočev objedinjeni odgovor na zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa i Drugi zahtjev Tužilaštva za brisanje iz spisa i zahtjev da se odobri dostavljanje opširnije verzije istog" od 10. decembra 2004., u kom Tužilaštvo tvrdi, između ostalog, sljedeće:

(i) Žalilac u svom odgovoru priznaje da je Zahtjev za pristup bio dopunjen Memorandumom o pravnim osnovama;[12]

(ii) Žalilac ne navodi nikakvo opravdanje za tvrdnju da je Zahtjev za pristup hitan i ne pruža nikakve valjane razloge za razdvajanje podneska u dva dokumenta, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su ta dva dokumenta podnijeta u razmaku od samo nekoliko dana;[13]

(iii) Činjenica da se branilac "predomislio" u pogledu nekih pitanja koja nisu konkretno navedena i da je nakon toga podnio Memorandum o pravnim osnovama ne može predstavljati opravdanje za takvu praksu;[14]

UZIMAJUĆI U OBZIR da su u Memorandumu o pravnim osnovama navedeni novi razlozi i novi pravni osnov koji nisu navedeni u Zahtjevu za pristup tako da on praktično predstavlja bitnu dopunu Zahtjeva za pristup, a ne "memorandum o mjerodavnom pravu";

IMAJUĆI U VIDU da, na osnovu paragrafa 10(c) Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom,[15] strana u postupku koja želi da Žalbenom vijeću predloži neku konkretnu odluku ili pravno sredstvo mora podnijeti zahtjev u kome će navesti razloge zbog kojih se traži takva odluka ili pravno sredstvo;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je od žalioca tražilo da razvije svoje argumente u Zahtjevu za pristup i da mu nije dopušteno da ispravi svoj propust dopunjavanjem svog prvobitnog zahtjeva a da prvo ne zatraži dozvolu Žalbenog vijeća i iznese valjane razloge zbog kojih u prvobitnom zahtjevu nije mogao navesti kompletnu i sveoubuhvatnu argumentaciju;

UZIMAJUĆI U OBZIR da razlozi koje je u svom odgovoru iznio žalilac nisu uvjerljivi;

PODSJEĆAJUĆI žalioca da ovakav način iznošenja novih argumenata koji izlaze iz okvira prvobitnog zahtjeva dovodi do znatnog rasipanja resursa Međunarodnog suda;

KONSTATUJUĆI da Memorandum o pravnim osnovama nije valjano podnesen;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

ODOBRAVA Zahtjev; i

BRIŠE iz spisa Memorandum o pravnim osnovama;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 20. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Javna verzija Zahtjeva za pristup zavedena je 10. decembra 2004.

[2] Javna verzija Memoranduma o pravnim osnovama zavedena je 10. decembra 2004., bez dodataka.

[3] Zahtjev, par. 5-8.

[4] Zahtjev, par. 9-14.

[5] Zahtjev, par. 13.

[6] Zahtjev, par. 14.

[7] Odgovor, par. 53.

[8] Odgovor, par. 54.

[9] Odgovor, par. 54.

[10] Odgovor, par. 55.

[11] Odgovor, par. 56.

[12] Replika, par. 34.

[13] Replika, par. 34.

[14] Replika, par. 36.

[15] Uputstvo o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom, IT/155/Rev. 1, 7. mart 2002.