PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I, SEKCIJA A

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Volodymyr Vassylenko
sudija Carmen Maria Argibay

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMIRA NIKOLIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA IZRICANJE PRESUDE O KAZNI


Tužilaštvo:
g. Peter McCloskey

Odbrana:
g. Veselin Londrović i g. Stefan Kirsch za Momira Nikolića

PRETRESNO VIJEĆE I, SEKCIJA A, (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno vijeće 7. maja 2003. Momira Nikolića proglasilo krivim na osnovu njegovog potvrdnog izjašnjavanja o krivici po tački 5 Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002., odnosno za progon, zločin protiv čovječnosti, kažnjiv prema članu 5(h) Statuta,

IMAJUĆI U VIDU da su strane 14. jula 2003. dostavile svoje podneske u vezi s odmjeravanjem kazne, te da su, nakon svjedočenja Momira Nikolića u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Nikolića (predmet br. IT-02-60-T), i obrana 10. oktobra 2003. i optužba 15. oktobra 2003. dostavile svoje dodatne podneske uz podneske u vezi s odmjeravanjem kazne,

IMAJUĆI U VIDU da je rasprava o odmjeravanju kazne u ovom predmetu održana 27., 28. i 29. oktobra 2003., tokom koje je Pretresno vijeće saslušalo završne riječi obiju strana,

U SKLADU S pravilom 100(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE da se rasprava na kojoj će se izreći presuda o kazni održi 2. decembra 2003. s početkom u 15:00 sati, u sudnici 3.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Liu Daqun,

 

predsjedavajući

   

Dana 7. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]