PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I, SEKCIJA A

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Volodymyr Vassylenko
sudija Carmen Maria Argibay

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 8. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
DRAGANA OBRENOVIĆA


NALOG ZA DOSTAVLJANJE TRANSKRIPATA


Tužilaštvo:
g. Peter McCloskey

Odbrana:
g. David Wilson i g. Dušan Slijepčević za Dragana Obrenovića

PRETRESNO VIJEĆE I, SEKCIJA A, (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je 21. maja 2003. Pretresno vijeće izreklo Draganu Obrenoviću osuđujuću presudu na osnovu njegovog potvrdnog izjašnjenja o krivici po tački 5 Izmijenjene spojene optužnice od 27. maja 2002., to jest, za progone kao zločin protiv čovječnosti, kažnjiv po članu 5(h) Statuta Međunarodnog suda,

IMAJUĆI U VIDU da je, u skladu s nalogom Pretresnog vijeća, odbrana g. Obrenovića 30. jula 2003. podnijela podnesak o odmjeravanju kazne, a nakon što završi svjedočenje g. Obrenovića u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića, predmet br. IT-02-60-T (dalje u tekstu: predmet Blagojević) podnijeće i dodatak tom podnesku u vezi sa saradnjom g. Obrenovića s Tužilaštvom,[1]

IMAJUĆI U VIDU da Sekretarijat odbrani iz susretljivosti dostavlja javne podneske i transkripte iz predmeta br. IT-02-60;

IMAJUĆI U VIDU da, shodno pravilu 68 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), optužba ima stalnu obavezu da upoznaje odbranu s postojanjem materijala poznatih tužiocu koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili mogu da utiču na pouzdanost dokaza optužbe,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je odbrana dužna čuvati tajnost sveg materijala koji dobije na raspolaganje a koji nije namijenjen javnosti;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba, prema pravilu 68 Pravilnika, ima stalne obaveze i da te obaveze mogu uključivati objelodanjivanje materijala koji nije namijenjen javnosti iz predmeta Blagojević,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će, za potrebe odmjeravanja kazne, Pretresno vijeće, na osnovu člana 24 (2) Statuta, te pravila 100 i pravila 101 Pravilnika, uzeti u obzir činjenične navode na kojima se zasniva sporazum o izjašnjavanju o krivici i druge relevantne informacije, sadržane u podnescima optužbe i odbrane o odmjeravanju kazne, te usmenim podnescima strana na raspravi o odmjeravanju kazne;

UZIMAJUĆI U OBZIR da interesi pravde nalažu da se Obrenovićevoj odbrani stave na raspolaganje neredigovani transkripti iz predmeta Blagojević za sve dane kada je g. Obrenović svjedočio u tom predmetu budući da bi to svjedočenje moglo i jednoj i drugoj strani biti relevantno za sastavljanje dodataka o saradnji g. Obrenovića s optužbom,

NA OSNOVU pravila 54, 68 i 100 Pravilnika,

OVIM NALAŽE da:

  1. optužba nastavi da ispunjava svoju obavezu prema pravilu 68 Pravilnika; i

  2. sekretar dostavi neredigovane transkripte iz predmeta Blagojević Obrenovićevoj odbrani za sve dane, ili dio dana, kada je g. Dragan Obrenović svjedočio u tom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Liu Daqun,

 

predsjedavajući

   

Dana 8. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi, Statusna konferencija, 10. septembar 2003., stranica transkripta 1466.

[2] Tužilac protiv Vidoja Blagojevića, predmet br. IT-02-60-PT, "Jedinstvena odluka po zahtjevima u vezi s dostavljanjem dokaznog materijala", 12. decembar 2002.; Tužilac protiv Tihomira Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, "Odluka po zahtjevu žalioca za dostavu materijala, za suspenziju odnosno izmjenu rasporeda podnošenja podnesaka, te po dodatnim podnescima", 26. septembar 2000., par. 31.