PRED SUDIJOM MEĐUNARODNOG SUDA

Nije službeni dokument

Sudija: sudija Richard May

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. marta 2003.

 

TUŽILAC
protiv
NASERA ORIĆA
EX PARTE I ZAPEČAĆENO


NALOG ZA HAPŠENJE

Primaju: vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Ja, Richard May, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN 24. marta 2003. od predsjednika Međunarodnog suda za sudiju koji pregleda optužnicu, na osnovu pravila 28 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik);

RJEŠAVAJUĆI po "Prijedlogu za podizanje zapečaćene povjerljive optužnice i izdavanje naloga za hapšenje i naloga za predaju i prosljeđivanje naloga" podnesenom ex parte i povjerljivo 17. marta 2003., kojim Tužilaštvo traži izdavanje naloga za hapšenje optuženog NASERA ORIĆA;

IMAJUĆI U VIDU optužnicu koju je tužilac podigao protiv optuženog NASERA ORIĆA (u daljnjem tekstu: optuženi), a sudija Richard May potvrdio dana 28. marta 2003. godine, čiji se primjerak nalazi u prilogu ovog naloga za hapšenje;

NA OSNOVU članova 19(2) i 29 Statuta Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Statut) i pravila 54, 55 do 59 bis i 61 Pravilnika;

OVIME NALAŽEM i ovlašćujem vlasti Federacije Bosne i Hercegovine da potraže, uhapse i predaju Međunarodnom sudu:

NASERA ORIĆA, sina Džemala i Hate (djevojačko prezime Mustafić), rođenog 3. marta 1967. u Potočarima, opština Srebrenica, Bosna i Hercegovina, bivšeg brigadira Armije Bosne i Hercegovine. Vjeruje se da se on trenutno nalazi u Tuzli, Bosna i Hercegovina. NASER ORIĆ se tereti da je od 10. juna 1992. do augusta 1995. na teritoriji Bosne i Hercegovine počinio sljedeća krivična djela: kršenja zakona i običaja ratovanja, koja su kažnjiva prema članovima 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda;

i da prilikom hapšenja upoznaju optuženog, na jeziku koji razumije, sa njegovim pravima određenim članom 21 Statuta i, mutatis mutandis, pravilima 42 i 43 Pravilnika, kao i sa njegovim pravom na šutnju uz upozorenje da će svaka njegova izjava biti zabilježena i da će se moći koristiti u dokaznom postupku protiv njega. Optužnica i odluka o potvrdi optužnice kao i svi ostali dokumenti priloženi uz ovaj nalog za hapšenje moraju se, takođe, dati na uvid optuženom;

ZAHTIJEVAM da vlasti Federacije Bosne i Hercegovine nakon hapšenja NASERA ORIĆA o tome odmah obavijeste sekretara Međunarodnog suda radi dovođenja optuženog pred Međunarodni sud u skladu sa pravilom 57 Pravilnika; i

ZAHTIJEVAM TAKOĐE da vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odmah izvijeste sekretara Međunarodnog suda ukoliko nisu u mogućnosti da izvrše ovaj nalog za hapšenje te da navedu razloge za njegovo neizvršenje;

s izuzetkom Međunarodnih stabilizacionih snaga (u daljnjem tekstu: SFOR) i osoba ili tijela koje odrede vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, te na osnovu pravila 53 (B) Pravilnika, optužnica, odluka kojom se potvrđuje optužnica i ovaj nalog za hapšenje ne smiju se javno objelodanjivati dok se ne uruče optuženom, ili do daljnjeg naloga;

OVIM OVLAŠĆUJEM tužioca da ovaj nalog za hapšenje uruči vlastima Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnom smatra engleska verzija.

Dana 28. marta 2003.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Richard May,
sudija
Međunarodni sud
 
Prilozi: primjerak optužnice protiv NASERA ORIĆA
  primjerak odluke kojom se potvrđuje optužnica i naloga za neobjelodanjivanje