PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. februara 2004.

TUŽILAC
protiv
NASERA ORIĆA


NALOG PO POVJERLJIVOM ZAHTJEVU ODBRANE ZA PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PRETPRETRESNOG PODNESKA

Tužilaštvo:
g. Jan Wubben
g. Jayantha Jayasuriya

Odbrana:
g. Vasvija Vidović
g. John Jones

Ja, O-Gon Kwon, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN za predžalbenog sudiju u ovom predmetu Nalogom Pretresnog vijeća od 28. aprila 2003.,

RJEŠAVAJUĆI PO "Povjerljivom zahtjevu odbrane za produženje roka za dostavljanje odgovora na pretpretresni podnesak" koji je 3. februara 2004. na povjerljivoj osnovi podnijela odbrana Nasera Orića, tražeći da se za četiri sedmice produži rok za dostavljanje pretpretresnog podneska odbrane,[1]

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvu (dalje u tekstu: optužba) naloženo da do 14. novembra 2003. objelodani odbrani materijale koji potpadaju pod odredbe pravila 66 (A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnika), dok je odbrani naloženo da svoj pretpretresni podnesak dostavi do 6. februara 2004.,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da obaveze optužbe u vezi s objelodanjivanjem nisu u potpunosti ispoštovane prije roka od 14. novembra 2003.[3] i da je u interesu pravde da odbrana prije nego što podnese svoj pretpretresni podnesak ima mogućnost da pregleda relevantne objelodanjene materijale,

NA OSNOVU pravila 54 i 65 ter Pravilnika,

OVIM ODOBRAVAM Zahtjev i NALAŽEM odbrani da svoj pretpretresni podnesak dostavi do petka, 5. marta 2004.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  O-Gon Kwon,
  pretpretresni sudija
Dana 5. februara 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tokom statusne konferencije održane 28. novembra 2003. kao i tokom konferencije na osnovu pravila 65 ter koja je održana 3. februara 2004., optužba je izjavila da se neće protiviti zahtjevu odbrane za produženje roka za podnošenje pretpretresnog podneska.

[2] U istom nalogu, optužbi je naloženo da izvještaj svog vještaka objelodani do 14. decembra 2003. i da do 5. decembra 2003. dostavi svoj pretpretresni podnesak. Vidi "Nalog u vezi sa materijalima iz pravila 66(A)(ii), izvještajem vještaka i pretpretresnim podnescima", Tužilac protiv Nasera Orića, predmet br. IT-03-68-PT, 30. juli 2003.

[3] Tokom pretpretresne konferencije na osnovu pravila 65 ter, koja je održana 3. februara 2004., optužba je izjavila da očekuje da će se objelodanjivanje preostalih neobjelodanjenih materijala, na jeziku optuženog, okončati 6. februara 2004.