Rešava: sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 20. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
NEBOJŠE PAVKOVIĆA
VLADIMIRA LAZAREVIĆA
VLASTIMIRA ĐORĐEVIĆA
SRETENA LUKIĆA


NALOG ZA UKIDANJE NEOBELODANJIVANJA


Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte, tužilac

Ja, O-Gon Kwon, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

BUDUĆI DA me je poverljivim i ex parte nalogom od 26. septembra 2003, na osnovu pravila 28 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), predsednik Međunarodnog suda imenovao za sudiju koji pregleda optužnicu protiv Nebojše PAVKOVIĆA, Vladimira LAZAREVIĆA, Vlastimira ĐORĐEVIĆA i Sretena LUKIĆA (u daljem tekstu, zajedno: optuženi) koju je podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU da je 2. oktobra 2003. optužnica protiv optuženih (u daljem tekstu: optužnica) potvrđena i da su za svakog od optuženih izdati nalozi za hapšenje (u daljem tekstu: nalozi za hapšenje),

IMAJUĆI U VIDU poverljivi i ex parte "Nalog za odgodu objavljivanja optužnice" od 2. oktobra 2003, kojim se nalaže da se optužnica i nalozi za hapšenje ne obelodanjuju do 09:00 časova (po haškom vremenu) u ponedeljak, 6. oktobra 2003, sem u slučaju drugačijeg naloga,

IMAJUĆI U VIDU poverljivi i ex parte "Drugi nalog za odgodu objavljivanja optužnice" od 6. oktobra 2003, kojim se nalaže dalje neobjavljivanje optužnice i naloga za hapšenje do 16:00 časova (po haškom vremenu) u četvrak, 23. oktobra 2003, sem u slučaju drugačijeg naloga,

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Zahtevu za ukidanje neobelodanjivanja" koji je 9. oktobra 2003. podnela optužba (u daljem tekstu: Zahtev), u kojem traži da sudija koji pregleda optužnicu ukine nalog za neobelodanjivanje optužnice i naloga za hapšenje,

S OBZIROM NA razne faktore vezane za dati predmet,

NA OSNOVU PRAVILA 53 i 54 Pravilnika,

OVIM NALAŽEM da se ukine nalog za neobelodanjivanje optužnica i naloga za hapšenje, pri čemu ovaj nalog odmah stupa na snagu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, a merodavna je engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

sudija O-Gon Kwon,

 

Međunarodni sud

   

Dana 20. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Holandija

[pečat Međunarodnog suda]