PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsedavajući
sudija Jean Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. februara 2005.

TUŽILAC
protiv
Nebojše PAVKOVIĆA
Vladimira LAZAREVIĆA
Vlastimira ĐORĐEVIĆA
Sretena LUKIĆA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJE SUDIJA ZA PRVO STUPANJE PRED SUD

Tužilaštvo:
gđa Carla del Ponte

Odbrana g. Lazarevića:
g. Mihajlo Bakrač

JA, Carmel Agius, predsedavajući sudija Pretresnog veća II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI NU VIDU Optužnicu u predmetu Tužilac protiv Nebojše Pavkovića, Vladimira Lazarevića, Vlastimira Đorđevića i Sretena Lukića, koju je sudija O-Gon Kwon potvrdio 2. oktobra 2003. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je Vladimir Lazarević pritvoren i prebačen u sedište Međunarodnog suda 3. februara 2005. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je predsednik Međunarodnog suda Nalogom od 2. februara 2005. dodelio gorenavedeni predmet Pretresnom veću II;

UZUMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde i ekspeditivnog suđenja da se imenuje sudija Pretresnog veća u svrhu prvog stupanja pred Sud;

NA OSNOVU pravila 62 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM ODREĐUJEM sebe, Carmela Agiusa, kao sudiju Pretresnog veća II u svrhu prvog stupanja pred Sud Vladimira Lazarevića.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 4. februara 2005.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
sudija Carmel Agius,
predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]