PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsedavajući
sudija Jean Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. februara 2005.

TUŽILAC
protiv
Nebojše PAVKOVIĆA
Vladimira LAZAREVIĆA
Vlastimira ĐORĐEVIĆA
Sretena LUKIĆA


NALOG ZA PRITVOR

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte

Odbrana:
g. Mihajlo Bakrač

JA, Carmel Agius, predsedavajući sudija Pretresnog veća II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Optužnicu u predmetu Tužilac protiv Nebojše Pavkovića, Vladimira Lazarevića, Vlastimira Đorđevića i Sretena Lukića, koju je sudija O-Gon Kwon potvrdio 2. oktobra 2003. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je Vladimir Lazarević (u daljem tekstu: optuženi) pritvoren i prebačen u sedište Međunarodnog suda 3. februara 2005. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je predsednik Međunarodnog suda Nalogom od 2. februara 2005. dodelio gorenavedeni predmet Pretresnom veću II;

IMAJUĆI U VIDU moj Nalog od 4. februara 2005, kojim sebe imenujem za sudiju Pretresnog veća II u svrhu prvog stupanja optuženog pred Sud;

NA OSNOVU pravila 64 Pravilnika o postupku i dokazima;

OVIM NALAŽEM pritvor za optuženog i upućujem upravnika Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu da optuženog pritvori do daljeg naloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra verzija na engleskom.

Dana 4. februara 2005.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
sudija Carmel Agius,
predsedavajući

[pečat Međunarodnog suda]