PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Carmel Agius, predsedavajući sudija
sudija Jean Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. februara 2005.

TUŽILAC
protiv
Nebojše PAVKOVIĆA
Vladimira LAZAREVIĆA
Vlastimira ĐORĐEVIĆA
Sretena LUKIĆA


NALOG O OBJAVLJIVANJU AUDIO-VIZUELNIH SNIMAKA I ODOBRAVANJU FOTOGRAFISANJA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte

Odbrana:
g. Mihajlo Bakrač

JA, Carmel Agius, predsjedavajući sudija Pretresnog veća II Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Optužnicu u predmetu Tužilac protiv Nebojše Pavkovića, Vladimira Lazarevića, Vlastimira Đorđevića i Sretena Lukića. koju je sudija O-Gon Kwon potvrdio 2. oktobra 2003. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je Vladimir Lazarević (u daljem tekstu: optuženi) pritvoren i prebačen u sedište Međunarodnog suda 3. februara 2005. godine;

IMAJUĆI U VIDU da je predsednik Međunarodnog suda Nalogom od 2. februara 2005. dodelio gorenavedeni predmet Pretresnom veću II;

IMAJUĆI U VIDU moj Nalog od 4. februara 2005. kojim sebe imenujem za sudiju Pretresnog veća II u svrhu prvog stupanja optuženog pred Sud;

IMAJUĆI U VIDU da je prvo stupanje pred Sud u ovom predmetu zakazano za ponedeljak, 7. februar 2005. godine;[1]

RAZMOTRIVŠI zahtev izvesnih novinara;

NA OSNOVU pravila 81 (D) Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda;

OVIM NALAŽEM, do donošenja eventualnog daljeg naloga Pretresnog veća:

1. fotografisanje na početku svih sednica u ovom predmetu od strane ovlašćenih foto-reportera dozvoljava se onako kako to odredi šef službe bezbednosti Međunarodnog suda; i

2. objavljivanje audio-vizuelnih snimaka svih otvorenih sednica u ovom predmetu dozvoljava se onako kako to odredi sekretar Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 4. februara 2005.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
Carmel Agius,
predsedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Nebojše Pavkovića, Vladimira Lazarevića, Vlastimira Đorđevića i Sretena Lukića, predmet br. IT-03-70-PT, Nalog koji se zakazuje prvo pristupanje optuženog sudu, 4. februar 2005.