PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

 

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

&

BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG O RASPOREDU ZA PRESUDU O KAZNI BILJANI PLAVŠIĆ

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humantarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je 2. oktobra 2002. održano ročište tokom kojeg se Biljana Plavšić izjasnila da je kriva u odnosu na tačku 3 Izmijenjene optužnice u skladu sa pravilom 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te da ju je Pretresno vijeće proglasilo krivom u vezi sa optužbama sadržanim u toj tački,

NA OSNOVU pravila 54 i 100 (A)

OVIM NALAŽE KAKO SLIJEDI:

(1) optužba mora dostaviti svoj podnesak u vezi sa presudom o kazni (u kojem bi iznijela sve eventualne argumente u pogledu odgovarajuće kazne), te izjave svjedoka na koje se namjerava pozvati, do 6. novembra 2002.;

(2) odbrana Biljane Plavšić mora dostaviti svoj podnesak u vezi sa presudom o kazni (u kojem bi iznijela sve eventualne argumente u pogledu odgovarajuće kazne), te izjave svjedoka na koje se namjerava pozvati, do 27. novembra 2002.;

(3) Pretresno vijeće će odrediti koje će svjedoke saslušati viva voce, odnosno koje će izjave svjedoka prihvatiti u pismenom obliku i o tome će obavijestiti strane u postupku; i

(4) rasprava o kazni održaće se 16. i 17. decembra 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
 
     

Dana 10. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]