PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. decembra 2002.

TUŽILAC
protiv
BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVOG DOKUMENTA

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Robert J. Pavich i g. Eugene O'žSullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je 30. septembra 2002. podnesen povjerljivi dokument pod naslovom “Činjenični osnov za izjašnjavanje o krivici” (u daljnjem tekstu: činjenični osnov) priložen uz Sporazum o izjašnjavanju o krivici koji su istog dana zajednički dostavile strane u postupku,

IMAJUĆI U VIDU da je tužilac Međunarodnog suda, u svojoj uvodnoj riječi na raspravi o kazni održanoj 16. decembra 2002., zatražio da se činjenični osnov objavi kao javni dokument,

NA OSNOVU pravila 81 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA usmeni zahtjev i upućuje Sekretarijat Međunarodnog suda da objavi činjenični osnov kao javni dokument.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
   
Dana 16. decembra 2002.,
U Hagu,
Nizozemska
[pečat Međunarodnog suda]