PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. decembra 2002.

TUŽILAC
protiv
BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG KOJIM SE ODOBRAVA ZAJEDNIČKI ZAHTJEV
ZA ZAŠTITNE MJERE U SKLADU S PRAVILOM 70


Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Robert J. Pavich i g. Eugene O'Sullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom “Zajedničkom zahtjevu za zaštitu na osnovu pravila 70” (u daljnjem tekstu: zajednički zahtjev) koji su 13. decembra 2002. zajednički podnijeli Tužilaštvo (u daljnjem tekstu: optužba) i branilac optužene Biljane Plavšić (u daljnjem tekstu: odbrana) i u kojem strane u postupku traže određene zaštitne mjere u skladu sa pravilom 70 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi sa svjedočenjem Madeleine Albright,

UZIMAJUĆI U OBZIR razloge koje su strane u postupku iznijele u prilog zajedničkom zahtjevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR izuzetne okolnosti ovog postupka i, posebno, činjenicu da se radi o zajedničkom zahtjevu i da je ista informacija saopštena i optužbi i odbrani.

NA OSNOVU pravila 54 i 70 Pravilnika

OVIM ODOBRAVA zajednički zahtjev i NALAŽE kako slijedi:

  1. Madeleine Albright će dati iskaz u skladu s pravilom 70 Pravilnika, s tim da ona može odbiti da odgovori na bilo koje pitanje iz razloga povjerljivosti.

  2. odredbe pravila 70 primjenjivaće se mutatis mutandis u istom obimu i na odbranu i na optužbu u vezi sa svjedočenjem Madeleine Albright, kao i u vezi sa prvobitnom informacijom koju je o tome dostavila Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

  3. ispitivanje Madeleine Albright od strane optužbe i odbrane biće ograničeno na oblasti koje su navedene u Aneksu zajedničkog zahtjeva; i

  4. dva predstavnika Vlade Sjedinjenih Država mogu biti prisutna u sudnici tokom svjedočenja Madeleine Albright radi pružanja savjeta svjedoku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
   
Dana 16. decembra 2002.,
U Hagu,
Nizozemska
[pečat Međunarodnog suda]