PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. decembra 2002.

TUŽILAC
protiv
BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG ZA OBJAVLJIVANJE POVJERLJIVIH DOKUMENATA

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Robert J. Pavich i g. Eugene O'Sullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da su 25. novembra 2002. strane u postupku dostavile povjerljive podneske u vezi s izricanjem kazne (u daljnjem tekstu: podnesci u vezi s izricanjem kazne),

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog vijeća od 28. novembra 2002. kojim se određuje da podnesci ostanu povjerljivi do početka rasprave o kazni, odnosno do 16. decembra 2002.,

IMAJUĆI U VIDU da je tužilac Međunarodnog suda, u svojoj uvodnoj riječi na raspravi o kazni održanoj 16. decembra 2002., zatražio da podnesci u vezi s izricanjem kazne ostanu povjerljivi do okončanja rasprave o kazni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je rasprava o kazni sada zaključena,

NA OSNOVU pravila 81 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM UPUĆUJE sekretara Međunarodnog suda da kao javne dokumente objavi podneske u vezi s izricanjem kazne.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
   
Dana 18. decembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
[pečat Međunarodnog suda]