PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. decembra 2002.

TUŽILAC
protiv
BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG ZA NASTAVAK PRIVREMENOG BORAVKA NA SLOBODI

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po povjerljivom zahtjevu branilaca Biljane Plavšić podnesenom 10. decembra 2002., a kojim se traži, što je prije moguće i pod istim onim uslovima koje je Pretresno vijeće odredilo u svojoj prvobitnoj odluci od 6. septembra 2001., da se nakon rasprave o kazni nastavi privremeni boravak optužene na slobodi (u daljnjem tekstu: zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU da se tužilac ne protivi zahtjevu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je rasprava o kazni sada zaključena,

UZIMAJUĆI U OBZIR razloge koji se navode u prilog zahtjevu, kao i izuzetne okolnosti u ovom postupku,

NA OSNOVU pravila 65 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODOBRAVA zahtjev i NALAŽE kako slijedi:

  1. privremeni boravak na slobodi Biljane Plavšić nastaviće se što je prije moguće pod istim uslovima koji su određeni u Odluci Pretresnog vijeća od 6. septembra 2001., za šta sekretar Suda treba da izvrši neophodne pripreme;

  2. Biljana Plavšić mora se vratiti na Međunarodni sud prije izricanja presude o kazni kada to naloži Pretresno vijeće i za to odredi vrijeme i datum;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
   
Dana 18. decembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
[pečat Međunarodnog suda]