Predmet br. IT-00-39&40/1-S

Tužilac protiv Biljane Plavšić

 

 

POTVRDA

 

Ja, Hans Holthuis, sekretar Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: "Međunarodni sud");

IMAJUĆI U VIDU raspravu održanu 2. oktobra 2002. u skladu s pravilom 62bis i 62ter;

IMAJUĆI U VIDU potvrdno izjašnjavanje o krivici Biljane Plavšić od 2. oktobra 2002.;

OVIME POTVRĐUJEM da se predmetu protiv optužene Biljane Plavšić od sada dodjeljuje broj IT-00-39&40/1-S, te da će svi relevantni dokumenti koji se odnose na gorepomenutu optuženu i koji su zavedeni u predmetu br. IT-00-39&40-PT biti uvršteni u novi predmet.

    /potpis na originalu/
za Hansa Holthuisa,
sekretara Međunarodnog suda
[pečat Međunarodnog suda]    

Dana 10. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska