PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG KOJIM SE PREDMET DODJELJUJE PRETRESNOM VIJEĆU

Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Kenneth Scott

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU Povjerljivi i ex parte Nalog za pregled optužnice, koji je sudija Jean-Claude Antonetti izdao 4. marta 2004. i prateće Naloge za hapšenje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da me je sekretar obavijestio da su optužnice danas uručene optuženicima; i

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 62 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: pravilo 62) propisuje, između ostalog, da “ Nakon dovođenja optuženog u sjedište Suda, predsjednik će odmah dodijeliti njegov predmet jednom od pretresnih vijeća. Optuženi će bez odlaganja biti doveden pred pretresno vijeće ili sudiju tog pretresnog vijeća gdje će biti formalno optužen”;

OVIME DODJELJUJEM predmet br. IT-04-74-I, Tužilac protiv Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića Pretresnom vijeću I, u sljedećem sastavu:

sudija Liu Daqun
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie; i

TRAŽIM da Pretresno vijeće I izda nalog kojim zakazuje prvo stupanje optuženih pred Međunarodni sud u skladu sa pravilom 62 Pravilnika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. aprila 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  sudija Theodor Meron,
  predsjednik

]pečat Međunarodnog suda]