PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG KOJIM SE IMENUJE PRETPRETRESNI SUDIJA

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana:

Ja, sudija Liu Daqun, predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

UZIMAJUĆI U OBZIR “Nalog kojim se predmet dodjeljuje Pretresnom vijeću”, koji je predsjednik Međunarodnog suda podnio 5. aprila 2004. dodjeljujući predmet br. IT-04-74-I, Tužilac protiv Jadranka Prlića i ostalih, Pretresnom vijeću I, u sastavu sudija Liu Daqun, Amin El Mahdi i Alphons Orie;

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21(4)(c) Statuta Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Statut), koji optuženom garantira pravo da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja i član 20 (1) Statuta koji garantira pravo na pravično i brzo suđenje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u interesu pravde i brzog suđenja da se imenuje pretpretresni sudija koji će u ime Pretresnog vijeća rješavati pretpretresna pitanja;

U SKLADU SA pravilom 65 ter (A) Pravilnika;

OVIME IMENUJE sudiju Alphonsa Oriea za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. aprila 2004.  
U Haagu  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Liu Daqun,
  predsjedavajući sudija Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]