PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG O RASPOREDU ZA PRVO STUPANJE PRED MEĐUNARODNI SUD

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana:

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU predaju optuženih Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petrovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića i njihovo prebacivanje u sjedište Međunarodnog suda, 5. aprila 2004,

IMAJUĆI U VIDU Nalog predsjednika Međunarodnog suda od 5. aprila 2004. kojim je ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću I,

U SKLADU SA pravilom 62 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIME NALAŽE prvo stupanje pred Sud optuženih Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petrovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića za utorak, 6. aprila 2004. u 14:15 sati u sudnici I.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. aprila 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie
  pretpretresni sudija, Pretresno vijeće I

[pečat Međunarodnog suda]