PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu :

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi,
sudija Alphons Orie,

Sekretar suda: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG KOJIM SE DOZVOLJAVA FOTOGRAFISANJE I
OBJAVLJIVANJE AUDIO-VIZUELNOG ZAPISA

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana:

Pretresno vijeće I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RAZMOTRIVŠI zahtjev izvjesnih predstavnika štampe,

U SKLADU sa pravilom 81(D) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM, do daljnjih odluka Pretresnog vijeća ili stalnog sudije ovog Pretresnog vijeća, NALAŽEM SLJEDEĆE:

(1) da se dvojici imenovanih fotoreportera dozvoljava fotografisanje na početku svih pretresa u ovom predmetu, shodno uputstvima sekretara Međunarodnog suda i, posebno, šefa službe bezbjednosti Međunarodnog suda, i

(2) da se audio-vizuelni zapis svih javnih pretresa u ovom predmetu, onako kako ga obezbijedi sekretar Međunarodnog suda, može objaviti medijima.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

Dana 5. aprila 2004.  
u Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  pretpretresni sudija, Pretresno vijeće I

[pečat Međunarodnog suda]