PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava: sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. oktobar 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VELENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


NALOG O UKIDANJU ZAŠTITNIH MJERA

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana:
g. Ćamil Salahović i g. Želimir Par za optuženog Jadranka Prlića
g. Željko Olujić za optuženog Brunu Stojića
g. Božidar Kovačić i gđa Nika Pinter za optuženog g. Slobodana Praljka
gđa Vesna Alaburić za optuženog g. Milivoja Petkovića
g. Tomislav Jonjić za optuženog g. Valentina Ćorića
g. Marinko Škobić za optuženog g. Berislava Pušića

JA, ALPHONS ORIE, sudija Pretresnog vijeća I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je 5. aprila 2004. predsjedavajući Vijeća donio odluku kojom sam imenovan za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu;[1]

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu optuženog Milivoja Petkovića za ukidanje zaštitnih mjera u vezi s njegovim iskazom u svojstvu svjedoka u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića (predmet br. IT-95-14)", podnesenom 20. septembra 2004. (dalje u tekstu: Zahtjev);

IMAJUĆI U VIDU da Milivoj Petković (dalje u tekstu: optuženi) traži od Vijeća da ukine zaštitne mjere koje je odredilo Pretresno vijeće u predmetu Blaškić (dalje u tekstu: Pretresno vijeće u predmetu Blaškić) u vezi sa svjedočenjem ovog optuženog u tom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor Tužilaštva na zahtjev optuženog Milivoja Petkovića za ukidanje zaštitnih mjera u vezi s njegovim iskazom u svojstvu svjedoka u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića", dostavljen 1. oktobra 2004., u kojem Tužilaštvo izjavljuje da se ne protivi Zahtjevu;

IMAJUĆI U VIDU da je u "Odluci Raspravnog vijeća o zaštitnim mjerama za generala Milivoja Petkovića" od 22. juna 1999., Pretresno vijeće u predmetu Blaškić naložilo da (i) Milivoj Petković svjedoči "na zatvorenoj sjednici", a Tužilaštvu i odbrani da (ii) "niti jednoj trećoj strani, bez obzira tko ona bila ili o kakvoj izlici bila riječ, ne objelodane niti jedan element izjave svjedoka" Milivoja Petkovića.

IMAJUĆI U VIDU pravilo 75(G) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), koje predviđa da "strana u drugom postupku koja želi da se zaštitne mjere određene u prvom postupku ponište, izmijene ili pojačaju mora se obratiti: (ii) ako u prvom postupku više ne rješava nijedno vijeće, onda vijeću koje rješava u drugom postupku;"

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće u predmetu Blaškić odredilo zaštitne mjere na zahtjev Vlade Republike Hrvatske; da su nadležni organi Republike Hrvatske, na traženje optuženog, dopisom od 5. septembra 2000.[2] obavijestile Pretresno vijeće u predmetu Blaškić o tome da više ne postoje razlozi zbog kojih je Vlada Republike Hrvatske zatražila gorenavedene zaštitne mjere; da Pretresno vijeće u predmetu Blaškić o tome nije donijelo nikakvu odluku;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi zatražio da se njegov iskaz objelodani javnosti; te da više nema nikakvih prepreka ukidanju zaštitnih mjera koje je odredilo Pretresno vijeće u predmetu Blaškić,

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU pravila 75(G) Pravilnika,

ODOBRAVAM Zahtjev i UKIDAM zaštitne mjere koje je odredilo Pretresno vijeće u predmetu Blaškić u vezi sa svjedočenjem Milivoja Petkovića u predmetu Blaškić.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. oktobra 2004.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
sudija Alphons Orie,
pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Nalog kojim se imenuje pretpretresni sudija, 5. aprila 2004.

[2] Dopis priložen Zahtjevu.