PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Liu Daqun, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. septembra 2004.

TUŽILAC
protiv
JADRANKA PRLIĆA
BRUNE STOJIĆA
SLOBODANA PRALJKA
MILIVOJA PETKOVIĆA
VALENTINA ĆORIĆA
BERISLAVA PUŠIĆA


ISPRAVKA NALOGA ZA ZAŠTITNE MJERE

Tužilaštvo:
g. Kenneth Scott

Odbrana:
g. Ćamil Salahović i g. Želimir Par za optuženog g. Jadranka Prlića
g. Željko Olujić za optuženog g. Brunu Stojića
g. Božidar Kovačić i gđa Nika Pinter za optuženog g. Slobodana Praljka
gđa Vesna Alaburić za optuženog g. Milivoja Petkovića
g. Tomislav Jonjić za optuženog g. Valentina Ćorića
g. Marinko Škobić za optuženog g. Berislava Pušića

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Nalog za zaštitne mjere od 30. jula 2004. (dalje u tekstu: Nalog):

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima;

RJEŠAVA da paragraf 3 na stranici 3 Naloga koji glasi:

"Ako to nije direktno i konkretno potrebno za pripremanje i izvođenje dokaza odbrane, odbrana i optuženi ne smiju objelodanjivati javnosti materijal koji im se objelodani na osnovu pravila 66(A)(i) i 68 (uključujući materijale koji su ranije bili obuhvaćeni pravilom 70), a za koji je tužilac naveo da je već dostupan javnosti, uključujući:

a. podatke o identitetu i mjestu boravka svjedoka ukoliko su oni poznati odbrani ili optuženima.

b. sve dokaze (uključujući dokumentarne, materijalne i druge dokaze) ili pismene izjave svjedoka ili potencijalnog svjedoka, odnosno, sadržaj, u cjelini ili djelomično, bilo kojeg povjerljivog dokaza, izjave ili ranijeg iskaza objelodanjenog odbrani ili optuženima na osnovu pravila 66(A)(ii) i 68 Pravilnika,"

treba da glasi, kako slijedi:

"Ako to nije direktno i konkretno potrebno za pripremanje i izvođenje dokaza odbrane, odbrana i optuženi ne smiju objelodanjivati javnosti materijal koji im se objelodani na osnovu pravila pravila 66(A)(i) i 68 (uključujući materijale koji su ranije bili obuhvaćeni pravilom 70), a za koji je tužilac naveo da nije dostupan javnosti, uključujući:

c. podatke o identitetu i mjestu boravka svjedoka ukoliko su oni poznati odbrani ili optuženima.

d. sve dokaze (uključujući dokumentarne, materijalne i druge dokaze) ili pismene izjave svjedoka ili potencijalnog svjedoka, odnosno, sadržaj, u cjelini ili djelomično, bilo kojeg povjerljivog dokaza, izjave ili ranijeg iskaza objelodanjenog odbrani ili optuženima na osnovu pravila 66(A)(ii) i 68 Pravilnika,"

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

Dana 3. septembra 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  sudija Liu Daqun,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]