PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Daqun Liu, predsjedavajući
sudija Volodymyr Vassylenko
sudija Carmen Maria Argibay

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. januara 2004.

TUŽILAC
protiv
IVICE RAJIĆA


NALOG PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA SE IZMIJENI OPTUŽNICA

Tužilaštvo: Odbrana:
g. Kenneth Scott g. Željko Olujić

PRETRESNO VIJEĆE I Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev na osnovu pravila 72 u vezi s formom optužnice", koji je odbrana podnijela 23. augusta 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da je u odgovoru optužbe na ovaj zahtjev od 4. septembra 2003. iskazana namjera da se podnese izmijenjena optužnica i zatraženo od Vijeća da ne odlučuje po zahtjevu odbrane dok se ne razmotri zahtjev za dozvolu da se izmijeni optužnica;

IMAJUĆI U VIDU naknadni "Zahtjev za dozvolu da se izmijeni optužnica" (dalje u tekstu: Zahtjev optužbe), koji je optužba podnijela 23. oktobra 2003., zajedno sa "Prijedlogom izmijenjene optužnice" (dalje u tekstu: Izmijenjena optužnica);

SASLUŠAVŠI strane u postupku na statusnoj konferenciji održanoj 3. novembra 2003. (dalje u tekstu: statusna konferencija), na kojoj se u prisustvu Ivice Rajića (dalje u tekstu: optuženi), vodila rasprava o Zahtjevu optužbe i o Izmijenjenoj optužnici;

IZJAVLJUJE da je "Zahtjev na osnovu pravila 72 u vezi s formom optužnice", koji je podnijela odbrana, bespredmetan;

UPUĆUJE optužbu da Izmijenjenu optužnicu dostavi u roku od tri dana od dana izdavanja ovog naloga;

TRAŽI od sekretara Suda da organizuje novo stupanje optuženog pred sud i to u roku od tri sedmice od dana podnošenja Izmijenjene optužnice, kako bi se optuženi izjasnio po tačkama Izmijenjene optužnice;

ODOBRAVA optuženom, shodno sporazumu postignutom na statusnoj konferenciji, rok od četrdeset pet dana od dana podnošenja Izmijenjene optužnice da iznese svoje argumente o formi optužnice u skladu s pravilom 72 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);

KONSTATIRA da, na osnovu pravila 126 bis Pravilnika, na svaki eventualni prijedlog odbrane optužba treba da odgovori u roku od četrnaest dana od dana podnošenja tog prijedloga.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 12. januara 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Daqun Liu,
  predsjedavajući Pretresnog vijeća I

[pečat Međunarodnog suda]