PRED KOLEGIJUMOM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsednik
sudija Fausto Pocar
sudija Patrick Robinson
sudija Carmel Agius
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
Vojislava ŠEŠELJA


ODLUKA PO ZAHTEVU ZA IZUZEĆE ŽALBENOG VEĆA

Tužilaštvo:
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Daniel Saxon

Optuženi:
g. Vojislav Šešelj

Branilac u pripravnosti:
g. Tjarda Eduard van der Spoel

1. Vojislav Šešelj (u daljem tekstu: Šešelj) je Kolegijumu podneo zahtev u kojem traži izuzeće sledećih sudija Žalbenog veća: sudije Merona, sudije Pocara, sudije Shahabuddeena, sudije GŘneyja i sudije Winbreg de Roca (u daljem tekstu: sudije Žalbenog veća)[1] iz svakog daljeg žalbenog postupka u njegovom predmetu. Šešelj traži takvo izuzeće na temelju toga što se iz odluke koje su te sudije donele po njegovoj interlokutornoj žalbi kojom se osporava nadležnost ovog Međunarodnog suda vidi da sve navedene sudije “imaju poseban politički (naručen) interes i da njihov odnos prema prof. dr Vojislavu Šešelju nije nepristrasan i objektivan”.[2]

2. Pravilo 15, na koje se Šešelj poziva, ne daje mu pravo da Kolegijumu direktno podnosi zahtev za paušalno izuzeće sudija Žalbenog veća. To se jasno vidi iz teksta tog pravila koje predviđa sledeće:

(A) Sudija koji ima lični interes u predmetu ili koji s tim predmetom ima ili je imao ikakve veze koja bi mogla uticati na njegovu nepristrasnost ne sme da učestvuje u prvostepenom ili žalbenom postupku u tom predmetu. On će se u takvom slučaju povući, a predsednik će imenovati drugog sudiju koji će ga zameniti u postupku.

(B) Svaka od strana može da zatraži od predsedavajućeg sudije pretresnog veća da se sudija tog veća izuzme i povuče iz prvostepenog ili žalbenog postupka iz gore navedenih razloga. Predsedavajući sudija će saslušati mišljenje sudije čije se izuzeće traži, te će, ako je to potrebno, odluku o tome doneti Kolegijum. Ako Kolegijum prihvati zahtev, predsednik imenuje drugog sudiju umesto sudije koji je izuzet.

3. Kao što je u pravilu jasno rečeno, zahtev za izuzeće podnosi se predsedavajućem sudiji veća koje rešava u datom postupku. Kolegijum nije predsedavajući sudija Žalbenog veća, a sudije Žalbeno veće trenutno uopšte ne postupaju u Šešeljevom predmetu. Zahtev se odbija.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

Dana 9. decembra 2004.
U Hagu,
Holandija

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsednik

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Prema pravilu 23 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) Kolegijum čine predsednik, potpredsednik i predsedavajuće sudije pretresnih veća. Dvoje sudija čije izuzeće Šešelj traži su članovi Kolegijuma, sudija Meron je predsednik, a sudija Pocar potpredsednik ovog Međunarodnog suda. Šešelj nije tražio da se te sudije isključe iz rešavanja po njegovom zahtevu za izuzeće, a drugi članovi Kolegijuma ne vide razlog za njihovo izuzeće u ovom predmetu.

[2] Zatev optuženog za izuzeće Žalbenog veća, 8. novembar 2004, str. 7.