MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT - 03 - 67 - PT

Rešava:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. februar 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

DELIMIČNO POVERLJIVI DRUGI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Optuženi Branilac u pripravnosti
Vojislav Šešelj Aleksandar Lazarević

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT - 03 - 67 - PT

DRUGI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI SA OBELODANJIVANJEM

1. Optužba je 23. jula 2003. podnela svoj “Prvi izveštaj u vezi sa obelodanjivanjem”. Optužba podnosi ovaj “Drugi izveštaj u vezi sa obelodanjivanjem” kako bi u opštim crtama obavestila Pretresno veće i optuženog o postignutom i o problemima sa kojima se suočila u tekućem postupku obelodanjivanja. Svrha ovog, kao i budućih izveštaja jeste sledeće:

(i) da obavesti Pretresno veće i optuženog o nastojanjima optužbe da ispoštuje obaveze obelodanjivanja u skladu s pravilima 66(A)(ii), 66(B) i 68 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik);

(ii) da od Pretresnog veća i optuženog dobije komentare, sugestije i druga primerena obaveštenja u vezi sa tekućim postupkom obelodanjivanja koje vrši optužba; i

(iii) da omogući da postupak obelodanjivanja bude što je moguće efikasniji i delotvorniji, te da njime budu zaštićena prava optuženog na pravičan postupak.[1]

A. Pravilo 66(A)(ii)

2. Otkako je podnela prethodni izveštaj, optužba nije dodatno obelodanila izjave svedoka na jeziku koji optuženi razume na osnovu pravila 66(A)(ii). Optužba čeka da Pretresno veće donese odluku po poverljivom i delimično ex parte “Zahtevu optužbe za neobelodanjivanje materijala dostavljenog na osnovu pravila 66(A)(ii) i 68 i za zaštitne mere za svedoke tokom pretpretresne faze”[2] (u daljem tekstu: Zahtev), pre nego što nastavi obelodanjivanje na osnovu pravila 66(A)(ii). U ovom Zahtevu ona je tražila (1) izdavanje naloga o neobelodanjivanju materijala dostavljenog na osnovu pravila 66(A)(ii) i pravila 68; i (2) izvesne zaštitne mere za svedoke uključujući sledeće: (a) da zaštitne mere odobrene u ranijim predmetima ostanu na snazi, (b) da se dodele pseudonimi a identifikujući podaci rediguju, i (c) da se izjave svedoka “koji su osetljiv izvor informacija” obelodane u kasnijem roku.

B. Pravilo 66

3. Na statusnoj konferenciji održanoj 29. oktobra 2003, optuženi je, na osnovu pravila 67(A)(ii)(b), dostavio optužbi dokument od 294 stranice, pisan ćirilicom. Optužba je dobila prevod ovog dokumenta 6. februara 2004. Optužba sada razmatra ovaj dokument kako bi pokušala da proceni sporna činjenična i pravna pitanja. Kad optužba bude izvršila takvu procenu, ona će sastaviti spisak dokaznih predmeta i otpočeti sa obelodanjivanjem dokaznih predmeta koje će koristiti tokom suđenja na osnovu pravila 66(B). Ovakav postupak je neophodan i za sastavljanje pretpretresnog podneska optužbe, kao i spiska svedoka koji će biti pozvani da svedoče na suđenju.

C. Pravilo 68

4. Opis materijala koji je obelodanjen na osnovu pravila 68 otkako je optužba podnela svoj prethodni izveštaj u vezi s obelodanjivanjem, priložen je kao Dodatak A. Ranije je pravilo 68 propisivalo da optužba upozna odbranu “sa postojanjem materijala poznatih tužiocu koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili mogu da utiču na pouzdanost dokaza optužbe” (naglasak dodat). Stoga je do decembra 2003. optužba elektronski pretražila sve svoje zbirke dokaznog materijala kako bi našla materijal koji je oslobađajući za ovog optuženog. Međutim, pravilo 68 je izmenjeno u decembru 2003. i sada glasi ovako:

A. Tužilac će, što je pre moguće, odbrani obelodaniti sve materijale koji po tužiočevim saznanjima mogu upućivati na nevinost, odnosno ublažiti krivicu optuženog ili se negativno odraziti na verodostojnost dokaza optužbe.

B. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava (A), tužilac će odbrani dostaviti zbirke predmetnog materijala koji poseduje, i to u elektronskom obliku, zajedno sa odgovarajućim računarskim programom kako bi odbrana te zbirke mogla elektronski pretraživati.

C. Ako informacija koju poseduje tužilac, dobijena u poverenju od neke osobe ili tela na način opisan u pravilu 70 (B), sadrži materijal na koji se odnosi stav (A) gore, tužilac će preduzeti razumno moguće korake da od davaoca informacije pribavi pristanak za obelodanjivanje optuženom tog materijala ili činjenice da on postoji.

D. Tužilac će od veća, na sednici in camera, tražiti da ga oslobodi obaveze iz Pravilnika da obelodani informacije koje poseduje ukoliko bi to obelodanjivanje moglo da nanese štetu daljim ili tekućim istragama ili bi iz nekog drugog razloga moglo da se kosi s javnim interesima ili ugrozi bezbednosne interese bilo koje države, a prilikom ulaganja takvog zahteva tužilac će pretresnom veću (i samo pretresnom veću) dostaviti informacije za koje traži da ostanu poverljive.

E. Bez obzira na završetak prvostepenog postupka i eventualni naknadni žalbeni postupak, tužilac će drugoj strani obelodaniti sav materijal na koji se odnosi stav (A) gore.

5. Kako optužba razume ovo pravilo u izmenjenom i dopunjenom obliku, ona sada ima obavezu da dostavi samo onaj materijal za koji zapravo zna da je oslobađajući.[3] Ovo izmenjeno i dopunjeno pravilo takođe pomalo sužava definiciju “oslobađajućeg materijala” time što je iz njega izbrisan izraz “na bilo koji način” koji je korišćen u starom pravilu. Ovim izmenama i dopunama se kodifikuje korišćenje sistema za elektronsko obelodanjivanje od strane odbrane, tako da optuženi može (i treba) da pretražuje zbirke Tužilaštva, primenjujući sopstvene kriterijume relevantnosti pri proceni koji je materijal najkorisniji. Kao i u prvom izveštaju u vezi s obelodanjivanjem, optužba izražava žaljenje zbog odbijanja optuženog da koristi računarsku tehnologiju i smatra da će takav stav nepovoljno uticati na njegovu sposobnost da pripremi svoju odbranu. Uprkos tome, stav optuženog ne bi trebalo da predstavlja prepreku za primenu izmenjenog i dopunjenog pravila.

6. Optužba će, stoga, do kraja ovog postupka i tokom eventualnog žalbenog postupka, obelodanjivati materijal koji je po njenim saznanjima oslobađajući, na primer, materijal koji je optužba već pregledala i ocenila kao oslobađajući, nove izjave svedoka i druge vrste dokaza koje je optužba pregledala i utvrdila da sadrže delove koji su oslobađajući za g. Šešelja, itd. Pored toga, izmenom i dopunom pravila optuženi je stekao mogućnost mnogo bržeg i jednostavnijeg pristupa (ukoliko to bude želeo) “novom” materijalu u zbirkama Tužilaštva, tako što će sam povremeno pretražiti Sistem za elektronsko obelodanjivanje. Međutim, Sistem za elektronsko obelodanjivanje u ovom trenutku još uvek nije u potpunosti operativan.[4] Nedavno dobijeni materijal još uvek nije dostupan u Sistemu za elektronsko obelodanjivanje, što se verovatno neće promeniti u sledećih šest do osam meseci. U tom periodu optužba će nastaviti da traži “nov” oslobađajući materijal. Kad Sistem za elektronsko obelodanjivanje postane potpuno operativan, optužba će vršiti samo “ažurirane” pretrage “materijala na osnovu pravila 70” i izjava svedoka, kao što je dole opisano.

7. Čak i kad bude u potpunosti operativan, Sistem za elektronsko obelodanjivanje neće sadržati 100% zbirki dokaznog materijala Tužilaštva. Iz razloga bezbednosti, indeksi koji sadrže “materijal na osnovu pravila 70” i neredigovane izjave svedoka neće biti dostupni. Dosadašnje elektronske pretrage optužbe uključivale su ta dva indeksa a optužba se bavila oslobađajućim materijalom iz “dokumenata na osnovu pravila 70” ili izjavama svedoka koji su osetljiv izvor informacija tako što bi stupila u kontakt sa dostavljačem dokumenata ili svedokom, i zatražila dopuštenje da obelodani predmetni materijal. Ubuduće, kada Sistem za elektronsko obelodanjivanje postane potpuno operativan, optužba će od Odseka za informatičku podršku Tužilaštva tražiti da vrši “ažurirane” elektronske pretrage samo na “materijalu na osnovu pravila 70” i izjavama svedoka koji su osetljiv izvor informacija, dakle, na delovima zbirki koji optuženom i njegovom timu odbrane neće biti dostupni. Sa eventualnim oslobađajućim materijalom za koji važe ograničenja iz pravila 70 i dalje će se moći postupati u skladu sa novim pravilom 68(C). Na taj način, optužba može obezbediti da optuženi i dalje ima pristup svom mogućem oslobađajućem materijalu, Iako je optužba, u skladu s pređašnjim pravilom 68, do sada pretražila sve svoje zbirke tražeći materijal koji je oslobađajući za ovog optuženog, ona je uverena da će mu Sistem za elektronsko obelodanjivanje dodatno omogućiti pristup svom oslobađajućem materijalu koji bi on mogao da smatra oslobađajućim (osim “materijala na osnovu pravila 70” i izjava svedoka).

8. Optužba je svesna činjenice da se, u skladu s pravilom 6(D), izmene i dopune pravila neće primenjivati na način koji bi ugrozio prava optuženog u bilo kojem predmetu koji je u toku. Međutim, optužba smatra da ova promena zapravo ide na ruku, a ne na štetu ovog i drugih optuženih koji su u sličnom položaju. Korišćenjem Sistema za elektronsko obelodanjivanje oni će doći do oslobađajućeg materijala koji je od najveće važnosti za njihovu odbranu mnogo brže nego da je isti taj materijal optužba tražila u svom “plastu sena”. Optuženi više neće morati da se nose sa velikim količinama obelodanjenog materijala koji je tek od marginalnog značaja za njihovu odbranu.

9. Optuženi je više puta iznosio zahtev da mu se “baš svaki dokument” dostavi na “srpskom” jeziku.[5] Pravilo 68 ne sadrži uslov da materijal obelodanjen u skladu s datim pravilom bude na jeziku koji optuženi razume. Po mišljenju optužbe, ukoliko bi se pravilo 68 protumačilo tako da znači da se sav potencijalno oslobađajući materijal mora prevesti na bosanski/hrvatski/srpski jezik (b/h/s), to bi stvorilo preveliki i nepotreban teret za Tužilaštvo i Sekretarijat. Na poslednjoj statusnoj konferenciji optužba je predložila da oslobađajući materijal na engleskom jeziku dostavi braniocu u pripravnosti. Međutim, Pretresno veće je reklo da takav postupak neće smatrati izvršavanjem obaveza obelodanjivanja optužbe na osnovu pravila 68.[6]

10. Optužba je razmotrila ovaj problem i predlaže alternativno rešenje. Ona ne može da prevede na b/h/s svaki dokument na engleskom jeziku koji sadrži oslobađajući materijal. Međutim, u velikom broju slučajeva delovi takvih dokumenata koji su oslobađajući sastoje se samo od po jedne ili dve rečenice. Optužba će nastojati da na b/h/s prevede konkretan tekst koji je oslobađajući, te će optuženom dostaviti te prevode i njihove originale. Na ovaj način će optuženi dobiti na b/h/s-u materijal koji je zaista oslobađajući, a da se pritom ne preopterete ograničeni resursi optužbe.

11. Svaki komentar ili sugestija Pretresnog veća i optuženog u vezi sa sadržajem ovog izveštaja su dobrodošli.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz-Retzlaff,
viši zastupnik optužbe
Dana 9. februara 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Vidi transkript suđenja, str. 96, 3. juli 2003.

[2] Podnet 10. septembra 2003.

[3] Optužba smatra da nije obavezna da obelodani materijal iz javnih izvora (članci iz sredstava javnog informisanja, objavljene knjige, itd.) na osnovu pravila 68, budući da je takav materijal lako dostupan optuženom.

[4] Trenutno je putem Sistema za elektronsko obelodanjivanje dostupno otprilike 50% zbirki dokaza Tužilaštva. Očekuje se da tokom sledećih nekoliko meseci ovaj postotak poraste na 75.

[5] Transkript suđenja, str. 99.

[6] Transkript suđenja, str. 117-181 i 135-136.