MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

Rešavaju:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 27. septembar 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ČETVRTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Müssemeyer
Daniel Saxon

Optuženi Branilac u pripravnosti
Vojislav Šešelj Tjarda van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-PT


ČETVRTI IZVEŠTAJ TUŽILAŠTVA U VEZI S OBELODANJIVANJEM

 1. Dana 14. juna 2004, na osnovu pravila 66(B), Pretresno veće je naložilo Tužilaštvu da obelodani optuženom sve izjave svedoka Tužilaštva u kojima se pominje njegovo ime.[1] Dana 5. jula 2004, Tužilaštvo je Sekretarijatu na CD ROM-u dostavilo 81 (osamdeset jednu) izjavu svedoka radi obelodanjivanja optuženom. Od toga su 23 (dvadeset tri) izjave na srpskom jeziku. Uz to, ponuđena je i tehnička pomoć u vezi s rukovanjem CD ROM-om i pretragom podataka koje on sadrži. Dana 7. jula 2004. optuženi je odbio da primi taj materijal.

 2. Dana 20. jula 2004, Tužilaštvo je Sekretarijatu na CD ROM-u dostavilo drugi komplet od 70 (sedamdeset) izjava radi obelodanjivanja optuženom. Od toga su 32(trideset dve) izjave na CD ROM-u bile na srpskom jeziku. I ovaj put je ponuđena tehnička pomoć u vezi s rukovanjem CD ROM-om i pretragom podataka koje on sadrži. Dana 9. avgusta 2004. Sekretarijat je obavestio Tužilaštvo da je optuženi odbio da primi taj materijal.

 3. Optužba smatra da je, kad je reč o izjavama svedoka u kojima se pominje optuženi, ispunila svoju obavezu na osnovu pravila 66(B).

 4. Međutim, još uvek nije obelodanjeno devetnaest (19) dodatnih izjava svedoka u kojima se pominje optuženi. U podnesku od 21. jula 2004. Tužilaštvo je zatražilo odobrenje Pretresnog veća da te izjave obelodani uz izvesne redakcije. Pretresno veće do danas nije donelo odluku o tome. Tužilaštvo će tih devetnaest izjava obelodaniti čim Pretresno veće donese odluku.

 5. Dana 19. avgusta 2004. Tužilaštvo je Sekretarijatu, radi obelodanjivanja optuženom, poslalo zbirku potencijalnog materijala na osnovu pravila 68 (na papiru) koji sadrži rezimirane informacije dobijene od osetljivih izvora, a u vezi s delom predmeta koji se odnosi na Hrvatsku. Materijal na osnovu pravila 68 dostavljen je na engleskom i srpskom jeziku. Optuženi je prihvatio da primi te dokumente 20. avgusta 2004. godine.

 6. Dana 3. septembra 2004. Tužilaštvo je Sekretarijatu, radi obelodanjivanja optuženom, dostavilo sedam CD ROM-ova s potencijalnim materijalom na osnovu pravila 68. Na tih sedam CD ROM-ova nalazio se materijal u vezi s “protivničkim snagama” u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Armijom BiH, ministrom odbrane BiH, ministrom unutrašnjih poslova BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova BiH, “Zelenim beretkama”, ZNG-om (Zborom narodne garde), HV-om (Hrvatskom vojskom), MUP-om Hrvatske, poznatim i kao policijske snage Hrvatske ili Specijalna policija, HOS-om i merčepovcima, to jest milicijom. Na srpskom jeziku je dostavljeno objašnjenje sadržaja tih CD ROM-ova. Dana 6. septembra 2004. optuženi je odbio da primi CD ROM-ove, izjavivši da će primiti samo materijal na papiru.

 7. Tužilaštvo smatra da je ispunilo svoje obaveze na osnovu pravila 68 kad je reč o materijalu po pitanju “protivničkih snaga” sadržanom na predmetnih sedam CD ROM-ova.

 8. Dana 3. septembra 2004. Tužilaštvo je Sekretarijatu, radi obelodanjivanja optuženom, dostavilo primerak dokumenta na srpskom jeziku “Analiza demografske situacije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini na osnovu popisa stanovništva iz 2002. godine,” koji je u novembru 2003. dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci, Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina. Optuženi je prihvatio da primi taj demografski izveštaj.

 9. /potpis na originalu/
  Hildegard Uertz-Retzlaff,
  viši zastupnik Tužilaštva

  Dana 27. septembra 2004.
  U Hagu,
  Holandija


[1] Statusna konferencija od 14. juna 2004, transkript na engleskom jeziku, str. 230.