MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT - 03 - 67 - PT

Rešavaju:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 22. oktobar 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA DOPUŠTENJE DA IZMENI OPTUŽNICU UZ POVERLJIVI I EX PARTE PROPRATNI MATERIJAL

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Optuženi Branilac u pripravnosti
Vojislav Šešelj Tjarda van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT - 03 - 67 - PT

ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA DOPUŠTENJE DA IZMENI OPTUŽNICU UZ POVERLJIVI I EX PARTE PROPRATNI MATERIJAL

 1. Na osnovu pravila 50 Pravilnika o postupku i dokazima i "Odluke po podnesku Vojislava Šešelja kojim se osporavaju nadležnost i forma Optužnice" koju je donelo Pretresno veće (u daljem tekstu: Odluka), Tužilaštvo od Pretresnog veća traži dopuštenje za izmenu Optužnice.

 2. I. Izmene u skladu s Odlukom Pretresnog veća

 3. U Odluci donetoj 26. maja 2004, Pretresno veće je naložilo Tužilaštvu da "ukloni nejasnoće iz paragrafa 11 Optužnice po pitanju značenja pojma 'počiniti.'" [1]

 4. U Izmenjenoj optužnici Tužilaštvo je pojasnilo značenje termina "počiniti" tako što je dodalo sledeći tekst u paragrafu 5, gde je termin "počiniti" prvi put upotrebljen u kontekstu individualne krivične odgovornosti optuženog:

  "Navodi o fizičkom činjenju su izneti samo po pitanju optužbi za progon (tačka 1) vršen putem direktnog i javnog etničkog omalovažavanja (paragrafi 15 i 17(k)), a u vezi s govorima optuženog u Vukovaru, Malom Zvorniku i Hrtkovcima, putem deportacije i prisilnog premeštanja (paragrafi 15 i 17(i)), a u vezi s govorom optuženog u Hrtkovcima, te po pitanju optužbi za deportaciju i nečovečne postupke (prisilno premeštanje (tačke 10-11, paragrafi 31-34), a u vezi sa govorom optuženog u Hrtkovcima."

 5. Tužilaštvo tvrdi da je optuženi fizički počinio krivično delo progona, korišćenjem protivzakonitog "govora mržnje".

 6. Pored toga, da bi tekst bio jasniji, Tužilaštvo je naglasilo reč "sve" u drugoj rečenici paragrafa 5. Tužilaštvo je u pretposlednjoj rečenici paragrafa 5 takođe dodalo izraz "u svojstvu sapočinioca". Naposletku, Tužilaštvo je u poslednjoj rečenici paragrafa 11 ispred reči "počinio" dodalo reč "fizički". Te izmene bi trebalo da pojasne upotrebu reči "počiniti", u skladu s nalogom Pretresnog veća.

 7. II. Izmene načinjene iz drugih razloga

 8. Radi doslednosti s novim tekstom paragrafa 5 u vezi s rečju "počiniti", Tužilaštvo je odeljku nazvanom "Tačka 1, progoni" dodalo novi paragraf 17(k):

  "Direktno i javno omalovažanje hrvatskog, muslimanskog i drugog nesrpskog stanovništva u Vukovaru, Zvornku i Hrtkovcima putem govora mržnje, a na osnovu njihove nacionalne pripadnosti."

 9. Ove dopune u vezi s vršenjem progona putem govora mržnje zasnovane su na sudskoj praksi MKSR-a. U decembru 2003. jedno pretresno veće MKSR-a zaključilo je sledeće:

  "... govor mržnje uperen protiv nekog stanovništva zbog njegove etničke pripadnosti ili druge diskriminatorne pobude ... predstavlja progon ... [...] Govor mržnje jeste diskriminatorni vid agresije koji uništava dostojanstvo pripadnika grupe protiv koje je usmeren. Njime se stvara osećaj niže vrednosti ne samo među pripadnicima grupe, već i među onima koji ih smatraju bićima niže vrste, te tako s njima i postupaju. Omalovažavanje osoba na temelju njihovog etničkog identiteta ili druge vrste pripadnosti samo po sebi, kao i zbog svojih posledica, može biti uzrok nenadoknadive štete." [2]

 10. Shodno tome, Tužilaštvo sada u paragrafu 17(k) izmenjene Optužnice tvrdi da je optuženi fizički počinio delo progona upotrebom govora mržnje u Vukovaru, Hrvatska, novembra 1991, u Malom Zvorniku, Srbija, marta 1992. i u Hrtkovcima, u Vojvodini, Srbija, maja 1992.

 11. Uz to, radi doslednosti s novim tekstom paragrafa 5 u vezi s tim da je optuženi u Hrtkovcima fizički počinio delo deportacije i prisilnog premeštanja, Tužilaštvo je u paragrafu 33 (prethodno paragraf 29) dodalo sledeću rečenicu:

  "Usled tog govora, izvestan broj Hrvata odlučio je da ode iz sela Hrtkovci."

 12. Pored toga, Žalbeno veće je nedavno došlo do sledećeg zaključka:

  "... 'poticanje' je zaseban vid učešća prema pravilu 7(1), tako da optužba pri iznošenju takve teze mora precizno navesti djela poticanja i poticane grupe ili osobe." [3]

 13. Shodno tome, u skladu s zaključkom iz predmeta Blaškić, Tužilaštvo je preinačilo paragraf 33. U Izmenjenoj optužnici se preciznije navodi ko je činio podsticanu grupu, kad je reč o navodima vezanim za Hrtkovce.

 14. Peta rečenica paragrafa 33 u vezi s događajima u Hrtkovcima sada glasi ovako:

  "Nakon tog govora, pristalice i saradnici optuženog, uključujući članove SRS i SČP, u Hrtkovcima su započeli kampanju etničkog čišćenja usmerenu protiv nesrba, a naročito Hrvata."

 15. Isto tako, kad je reč o navodima vezanim za Hrtkovce, u prvoj i poslednjoj rečenici paragrafa 31 (prethodno paragraf 27) navodi se da su zločini u Hrtkovcima činjeni "u maju 1992." U prvoj i poslednjoj rečenici paragrafa 31 sada je taj period tačnije naveden i u njima stoji da se radi o periodu "od maja do avgusta 1992". Taj tekst je u skladu s tekstom paragrafa 33 (prethodno paragraf 29) u kojem stoji da su "tokom sledeća tri meseca" nakon govora optuženog u Hrtkovcima 6. maja 1992, nesrbi bili šikanirani, zastrašivani i prisiljavani na odlazak s tog područja.

 16. Uz to, Izmenjena optužnica sadrži dodatne navode, utemeljene na dokazima do kojih je Tužilaštvo nedavno došlo, o tome da je optuženi odgovoran za zločine počinjene u opštinama poznatim kao "šire područje Sarajeva", Bijeljina, Mostar, Nevesinje i Brčko u Bosni i Hercegovini. Ti dodatni navodi pominju se u paragrafima 6, 10(e), 15, 17(a), (b), (e), (g) i (j), 18, 24, 25, 26, 27, 29(g)-(k), 31 i 34.

 17. Pored toga, radi jasnosti po pitanju događaja u Zvorniku, Bosna i Hercegovina, Tužilaštvo je izbrisalo mesta gde se pominju događaji u zgradi "Novi izvor" u paragrafima 22 i 29(e) (prethodno paragraf 25(e)). Zgrada "Novi izvor" i "Ciglana" odnose se na istu lokaciju. Stoga je dovoljno pomenuti "Ciglanu". Paragraf 22 sada odražava dokaze Tužilaštva o tome da je u junu ili julu 1992. u "Ciglani" ubijen jedan zatočenik nesrpske nacionalnosti, a ne dva. Da bi slika o događajima u Zvorniku bila potpunija, Tužilaštvo je u istom paragrafu dodalo navode o događajima u Domu kulture u Drinjači. Te izmene neće dovesti do proširenja spiska svedoka Tužilaštva, te stoga neće uticati na dužinu suđenja. Pored toga, kad je reč o navodima vezanim za Zvornik, Tužilaštvo je paragrafu 29(e) dodalo lokacije Dom kulture u Drinjači, Tehnička škola u Karakaju i Gerina klanica. Nakon tih izmena, tekst paragrafa 29(e) je usklađen s tekstom paragrafa 22.

 18. U paragrafu 17(a) Izmenjene optužnice sada se pominje istrebljenje ili ubistvo dece. Dodavanje reči "deca" u ovom paragrafu odgovara dokazima koji idu u prilog novim navodima u paragrafu 27 u vezi s Nevesinjem.

 19. Na osnovu nedavno dobijenih dokaza, paragraf 34 je izmenjen kad je reč o razaranju objekata posvećenih veri i obrazovanju u Zvorniku.

 20. Naposletku, u Izmenjenoj optužnici je korigovano nekoliko štamparskih grešaka iz prvobitne Optužnice. Na primer, u paragrafu 7 i u naslovu paragrafa 34 (prethodno paragraf 30) sada se pominju "tačke od 12 do 14", a ne "tačke od 12 do 15". U paragrafu 34 se više ne govori o "protivpravnim napadima na civilne objekte". U paragrafu 21 je ispravno napisan naziv "Sremska Mitrovica". Brojevi paragrafa su usklađeni s izmenama unetim u Optužnicu.

 21. Priloženi "Dodatak A" je primerak ove Izmenjene optužnice. Priloženi "Dodatak B" je primerak iste Izmenjene optužnice u kojem su, radi lakšeg snalaženja Veća, crvenim obeležene sve izmene. Takođe priložen "Dodatak C" je tabela u kojoj su navedene sve izmene Optužnice i razlozi za te izmene. Ex parte "Dodatak D" sadrži materijal koji potkrepljuje izmene Optužnice koje je predložilo Tužilaštvo, kao i spisak tog propratnog materijala radi lakšeg snalaženja Pretresnog veća i optuženog (ako se izmene prihvate). Ex parte "Dodatak E" je koverta sa spiskom pravih imena svedoka kojima je dodeljen pseudonim, navedenih na spisku propratnog materijala. Budući da je taj spisak imena trenutno služi samo kao smernica Veću, Tužilaštvo traži da Veće, ukoliko odobri izmenu Optužnice, naloži da se taj spisak ne uvrsti u propratni materijal u skladu s pravilom 66(A)(i). Tužilaštvo, uz dužno poštovanje, traži od Pretresnog veća dopuštenje da u Optužnicu unese navedene izmene.

 22. III. Traženo pravno sredstvo

  Da Pretresno veće dopusti izmenu Optužnice.

  /potpis na originalu/
  Hildegard Uertz-Retzlaff,
  viši zastupnik Tužilaštva

  Dana 22. oktobra 2004.
  U Hagu,
  Holandija


[1] Vidi paragrafe 51 i 62 Odluke.

[2] The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze, Presuda, predmet br. ICTR-99-52-T, 3. decembar 2003, par. 1072. Vidi i predmet The Prosecutor v. Georges Ruggiu, Presuda i kazna, predmet br. ICTR-97-32-I, 1. juni 2000, par. 22.

[3] Tužilac protiv Tihomira Blaškića, Presuda, predmet br. IT-95-14-A, 29. juli 2004, par. 226, gde se citira predmet Tužilac protiv Deronjića, "Odluka o formi optužnice," predmet br. IT-02-61-PT , 25. oktobar 2002, par 6.