MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Kevin Parker
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 23. novembar 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA "ZAHTEV OPTUŽENOG
ZA NORMALIZACIJU USLOVA ZA PRIPREMU ODBRANE"

Tužilaštvo:
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Müssemeyer
Daniel Saxon

Optuženi: Branilac u pripravnosti:
Vojislav Šešelj g. Tjarda Eduard van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-PT


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA "ZAHTEV OPTUŽENOG
ZA NORMALIZACIJU USLOVA ZA PRIPREMU ODBRANE"

I. Uvod

1. Optuženi je 26. oktobra 2004. podneo zahtev za "Normalizaciju uslova za pripremu odbrane" (u daljem tekstu: Zahtev) kojim traži da Pretresno veće II izda nalog Sekretaru Međunarodnog krivičnog suda " da izvrši upis Tomislava Nikolića, Maje Gojković, Slavka Jerkovića, Gordane Pop-Lazić, Aleksandra Vučića, Dragana Todorovića, Zorana Krasića, Vjerice Radeta, Zlate Radovanović, Elene Božić-Talijan, Ognjena Mihajlovića, Marine Raguš, Vesne Marić, Nikole Šešelja, Momira Markovića, Jadranka Vukovića, Igora Mirovića, Ljiljane Mihajlović, Marine Toman, Branka Nadoveze, Brankice Terzić i Nemanje Šarović u Registar Sekretarijata kao članove stručnog tima odbrane koji pomažu u pripremi odbrane optuženom,...". Tužilaštvo smatra da Pretresno veće treba da odbaci taj Zahtev.

II. Diskusija

2. Registar za stručni tim odbrane koji će pomagati optuženom pri njegovoj odbrani nije predviđen NI Pravilnikom o postupku i dokazima ni Uputstvom za rad Odeljenja za pravne poslove Sekretarijata, Odsek za organizaciju podršku rada sudnica. Koliko Tužilaštvo shvata, Zahtev optuženog odnosi se na budući sastav njegovog tima odbrane.

3. Na osnovu pravila 44 i 45 Pravilnika, odluka o imenovanju i dodeli branioca i tima odbrane spada u nadležnost sekretara Suda.[1] Stoga, Pretresno veće nije odgovarajuće mesto za razmatranje Zahteva optuženog. On je trebao biti podnet sekretaru Suda.

4. U meri u kojoj optuženi u svom Zahtevu razmatra pitanja koja se odnose na nametanje branioca, Tužilaštvo će ta pitanja obraditi u kontekstu svog odgovora na "Zahtev optuženog da se preispita odluka Pretresnog veća da se optuženom dodeli branilac u pripravnosti" (Podnesak br. 45).

III. Traženo pravno sredstvo

5. S dužnim poštovanjem, Tužilaštvo traži da Pretresno veće odbaci Zahtev optuženog.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz Retzlaff,
viši zastupnik Tužilaštva

Dana 23. novembra 2004.
U Hagu,
Holandija


[1] Tužilac protiv Mejakovića i dugih,"Odluka po žalbi Tužilaštva u vezi s rješavanjem sukoba interesa advokata Jovana Simića", predmet br. IT-02-65-AR73.1, par. 7. U odluci od 6. oktobra 2004, Žalbeno veće je potvrdilo da sekretar Suda ima primarnu odgovornost za rešavanje pitanja koja se odnose na dodelu branioca po službenoj dužnosti u okviru sistema pravne pomoći.