MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

PRED PRETRESNIM VEĆEM

Rešavaju:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Jean-Claude Antonetti
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 14. januar 2005.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA PODNESAK BR. 67 OPTUŽENOG

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaff
Ulrich Müssemeyer
Daniel Saxon

Optuženi Branilac u pripravnosti
Vojislav Šešelj g. Tjarda Eduard van der Spoel

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

Predmet br. IT-03-67-PT


ODGOVOR TUŽILAŠTVA NA PODNESAK BR. 67 OPTUŽENOG

 1. Dana 15. decembra 2004. optuženi je podneo Podnesak br. 67 u kojem, između ostalog, traži da se Sekretarijatu izda opšti nalog da mu se na srpskom jeziku dostave svi dokumenti navedeni u Podnesku br. 67 i svi dokumenti koji se tiču njegovog predmeta (u daljem tekstu: Podnesak). Optuženi se konkretno poziva na Pretpretresni podnesak Tužilaštva i navodi 40 dokumenata (knjiga, sudskih odluka i dokaznih predmeta) koji su mu potrebni što pre da bi mogao da na njega odgovori. Pored toga, on traži da mu se na srpskom jeziku dostave pretpretresni podnesci odbrane u svim završenim i tekućim suđenjima. Tužilaštvo tvrdi da Pretresno veće treba da odbije taj Podnesak jer za nalog čije se izdavanje traži nema temelja u Pravilniku o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i ne bi se napravila razlika između nadležnosti organa ovog Međunarodnog suda.

 2. Prema pravilima, Sekretarijat nije nadležan da odbrani dostavlja dokazne predmete koje Tužilaštvo namerava da koristi tokom suđenja. Pravilo 65 ter E (iii) Pravilnika predviđa da Tužilaštvo mora odbrani da obelodani sve dokazne predmete sa spiska svojih dokaznih predmeta. Pravilo 65 ter E (iii) ne iziskuje da se ti dokazni predmeti dostave na jeziku koji optuženi razume. Tužilaštvo namerava da obelodani sve svoje dokazne predmete kad podnese spisak dokaznih predmeta.

 3. Međutim, da bi izašlo u susret trenutnim potrebama optuženog, Tužilaštvo će tokom sledeće nedelje (na engleskom i B/H/S-u) obelodaniti sve dokazne predmete koje optuženi traži u svom Podnesku. Osim toga, Tužilaštvo će, iz razloga predusretljivosti, u ovoj konkretnoj situaciji dostaviti te dokumente u štampanom obliku.

  Biće obelodanjeni sledeći dokazni predmeti:

  1. Naredba o preuzimanju i čuvanju naoružanja i municije načelnika Generalštaba Oružanih snaga SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) general-pukovnika Blagoja Adžića od 14. maja 1990;

  2. Stenografske beleške sa 4. sednice Skupštine srpskog naroda u BiH održane 21. decembra 1991;

  3. Izveštaj veštaka Eve Tabeau u predmetu br. IT-02-54-T, pod nazivom “Etnički sastav, interno rasseljena lica i izbeglice iz 47 opština sa područja Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1997. godine” od 4. aprila 2003;

  8. Beležnica Radovana Karadžića;

  9. Pismo general-potpukovnika Ljubomira Domazetovića Generalštabu Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu od 15. aprila 1992;

  11. Odluka Skupštine opštine Knin o osnivanju i konstituisanju Zajednice opština Severne Dalmacije i Like od 27. juna 1990;

  12. Deklaracija o suverenosti i autonomiji srpskog naroda u Hrvatskoj;

  13. Izveštaj o provođenju izjašnjavanja srpskog naroda u Republici Hrvatskoj o srpskoj autonomiji od 30. septembra 1990;

  14. Odluka o usvajanju i Statut Srpske autonomne oblasti /SAO/ Krajina iz decembra 1990;

  15. Odluka o prisajedinjenju SAO Krajina republici Srbiji od 1. aprila 1991;

  16. Izveštaj Centralne komisije za sprovođenje referenduma na području SAO Krajine od 14. maja 1991;

  17. Saopštenje o proglašenju Republike Srpske Krajine od 19. decembra 1991;

  18. Amandmani na Ustav Republike Srpske Krajine i Odluka o proglašenju od 26. februara 1992;

  19. Odluka o imenovanju predsednika, potpredsednika i ministara u Vladi Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem od 25. septembra 1991;

  20. Odluka o imenovanju Štaba za regionalizaciju SDS BiH od 25. septembra 1991;

  21. Odluka Skupštine Zajednice opština Istočne i Stare Hercegovine o formiranju SAO Hercegovine od 14. septembra 1991.

  22. Odluka o proglašenju Autonomne oblasti Krajina kao neodvojog dela savezne države federativne Jugoslavije i sastavnog dela federalne jedinice BiH od 16. septembra 1991;

  23. Odluka o proglašenju Srpske autonomne oblasti Severna Bosna kao neodvojivog dela države Jugoslavije od 4. novembra 1991;

  24. Odluka o verifikaciji proglašenih srpskih autonomnih oblasti u BiH od 21. novembra 1991;

  25. Zapisnik s 8. zajedničke sednice veća Skupštine SRBiH od 10, 11. i 14. oktobra 1991;

  26. Beleške sa sednice Saveta SDS od 15. oktobra 1991;

  27. Transkript razgovora između Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića od 24. oktobra 1991;

  28. Uputstvo o organizovanju i delovanju organa srpskog naroda u vanrednim okolnostima;

  29. Ustavni zakon Republike Srpske i svi drugi službeni dokumenti Republike Srpske na koje se Tužilaštvo poziva;

  31. Odluke i naredbe Kriznog štaba Bosanskog Šamca.

 4. Izveštaji veštaka biće obelodanjeni prilikom podnošenja izveštaja veštaka na osnovu pravila 94 bis, kao što je predviđeno Pravilnikom.

 5. Kad je reč zahtevu iz Podneska optuženog da mu se dostave prvostepene presude i knjige, te dokumente mora da zatraži od Sekretarijata, koji je “službeni čuvar spisa Međunarodnog suda”.[1] Pretresno veće je s tim u vezi već donelo odluku da “Statut ovog Međunarodnog suda i Pravilnik ne omogućavaju optuženom da uvek dobije sve dokumente u celini prevedene na B/H/S”.[2] Ukoliko neki od zatraženih dokumenata još nije preveden na srpski jezik, optuženi ima pravo da traži prevod relevantnih citata na koje se Tužilaštvo poziva u svom Pretpretresnom podnesku.

 6. Ne postoji pravna osnova za zahtev optuženog da mu se dostave pretpretresni podnesci pdbrane iz drugih predmeta.

 7. Očigledno je da postoji nesporazum kad je reč o dodacima A i B koje optuženi navodno nije dobio. Dodatak A je kopija dopisa koji je Tužilaštvo uputilo optuženom 28. maja 2004, a Dodatak B je spisak izvora korišćenih u Pretpretresnom podnesku. Oba dodatka su priložena uz Pretpretresni podnesak. Optuženi ih je sigurno dobio, jer inače ne bi mogao da traži primerke izveštaja veštaka koji se pominju u dodatku s korišćenim izvorima.

 8. Iz gorenavedenih razoga treba odbaciti zahtev za izdavanje opšteg naloga Sekretarijatu kojim bi se obavezao da obelodani sve dokumente pomenute u Podnesku.

/potpis na originalu/
Hildegard Uertz-Retzlaff,
viši zastupnik Tužilaštva

Dana 14. januara 2005.
U Hagu,
Holandija


[1] Tužilac protiv Blaškića, predmet br. IT-95-14-A, Odluka po zahtjevu optužbe za pojašnjenje odluke Žalbenog vijeća od 4. decembra 2002. po zahtjevu Paška Ljubičića za pristup povjerljivom materijalu, zapisnicima i dokaznim predmetima u predmetu Blaškić, 8. mart 2004, par. 35.

[2] Tužilac protiv Vojislava Šešelja, predmet br. IT-03-67-PT, Odluka po zahtevu za podnošenje replike i produženje roka za njeno podnošenje, 3. decembar 2004.