MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-03-67-PT

Sastav veća:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 25. jul 2003.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


ZAHTEV DA PRETRESNO VEĆE ODOBRI PREKORAČENJE OGRANIČENJA DUŽINE PODNESKA NA DESET STRANICA

 

Tužilaštvo
Hildegard Uertz-Retzlaf
Ulrich Mussemeyer
Daniel Saxon

Optuženi
Vojislav Šešelj


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA

predmet br. IT-03-67-PT

ZAHTEV DA PRETRESNO VEĆE ODOBRI PREKORAČENJE OGRANIČENJA DUŽINE PODNESKA NA DESET STRANICA

I. Diskusija

1. Dana 5. marta 2002. predsednik ovog Međunarodnog suda doneo je “Uputstvo o dužini podnesaka i zahteva” ( u daljem tekstu: Uputstvo)[1]. To Uputstvo predviđa da “zahtevi, odgovori i replike pred sudskim većem ne treba da budu duži od 10 stranica ili 3.000 reči, koje god je veće”.[2] Pre nego što podnese podnesak, strana mora da zatraži odobrenje veća da prekorači ograničenje broja stranica i “mora da pruži obrazloženje o izuzetnim okolnostima koje nalažu prekoračenje dužine podneska”.[3]

2. U ovom slučaju optužba traži odobrenje Pretresnog veća za podnošenje podneska od najviše petnaest stranica i relevantnih dodataka. Optužba smatra da izuzetne okolnosti iziskuju podnesak takve veličine. Na osnovu članova 20, 21(2) i 22 Statuta i pravila 53(A), 69 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), optužba namerava da podnese zahtev da se javnosti ne obelodanjuje materijal koji je obelodanjen na osnovu pravila 66(A)(ii) i 68, kao i zahtev za izricanje zaštitnih mera za neke svedoke optužbe. Ovaj zahtev za neobelodanjivanje i izricanje različitih zaštitnih mera naročito je složen zbog broja svedoka na koje se odnosi i raznovrsnosti zaštitnih mera koje oni traže.

3. Strane u postupcima koji se vode na ovom Međunarodnom sudu imaju pozitivnu dužnost da obezbede zaštitu i privatnost svedoka.[4] Koje su zaštitne mere primerene, treba odrediti nakon što se odvagnu pravo optuženog na pravično i javno suđenje s jedne strane i zaštita žrtava i svedoka s druge strane.[5] Interesi pravde iziskuju da se Pretresnom veću, pre nego što se lati tog značajnog posla uspostavljanja ravnoteže, omogući uvid u kompletne informacije i argumentaciju. Ako se ima u vidu broj svedoka (kojih je u ovoj fazi otprilike devetnaest) i broj značajnih pravnih i činjeničnih pitanja koja su ovom prilikom pokrenuta, uobičajenih “deset stranica” propisanih Uputstvom nije dovoljno. Stoga, zbog izuzetnih okolnosti optužba, uz dužno poštovanje, traži od Pretresnog veća odobrenje da podnese podnesak koji će se sastojati od najviše petnaest stranica i relevantnih dodataka.

II. Traženi pravni lek

Da Pretresno veće izda nalog kojim se optužbi odobrava podnošenje zahteva da se javnosti ne obelodanjuje materijal obelodanjen na osnovu pravila 66(A)(ii) i 68 i zahteva za izricanje zaštitnih mera, koji će se sastojati od najviše petnaest stranica i relevantnih dodataka.

  /potpis na originalu/
Hildegard Uertz-Retzlaff
viši zastupnik optužbe
   
Dana 25. jula 2003.
U Hagu,
Holandija
 


[1] Predmet br. IT/184 Rev. 1

[2] Ibid., str. 4.

[3] Ibid.

[4] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, ”Odluka po zahtevu Tužilaštva za izricanje privremenih zaštitnih mera u skladu s pravilom 69”, predmet br. IT-02-54-T, 19. februar 2002, par. 23..

[5] Ibid.