Sudija: g. O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

 

TUŽILAC

protiv

VOJISLAVA ŠEŠELJA

 


NALOG ZA HAPŠENJE I
NALOG ZA PREDAJU

 

Vlastima Srbije i Crne Gore i nadležnim organima država članica Ujedinjenih nacija

Ja, O-Gon-Kwon, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN za sudiju koji pregleda optužnicu poverljivim i ex parte nalogom predsednika Međunarodnog suda izdatim 20. januara 2003. na osnovu pravila 28 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik);

NA OSNOVU rezolucije 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 25. maja 1993, članova 19(2) i 29 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) i pravila od 54 do 61 Pravilnika;

REŠAVAJUĆI po poverljivom i ex parte zahtevu tužioca od 15. januara 2003, kojim se od sudije koji potvrđuje optužnicu traži da izda nalog za hapšenje i nalog za predaju VOJISLAVA ŠEŠELJA;

IMAJUĆI U VIDU optužnicu koju je tužilac podigao protiv VOJISLAVA ŠEŠELJA, a ja je potvrdio dana 14. februara 2003. godine, čiji primerak se nalazi u prilogu ovog naloga za hapšenje i naloga za predaju;

OVIM NALAŽEM I OVLAŠĆUJEM vlasti Srbije i Crne Gore i nadležne organe država članica Ujedinjenih nacija kojima ovaj nalog bude upućen da potraže, uhapse i predaju Međunarodnom sudu:

VOJISLAVA ŠEŠELJA, sina Nikole ŠEŠELJA, rođenog 11. oktobra 1954. u Sarajevu, Republika Bosna i Hercegovina, trenutno poslanika u Narodnoj skupštini Srbije. Veruje se da se on trenutno nalazi u Beogradu, Srbija i Crna Gora,

koji se tereti da je na teritorijama Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore počinio zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, dela kažnjiva prema Statutu;

Te da prilikom hapšenja upoznaju pomenutog VOJISLAVA ŠEŠELJA, na jeziku koji razume, sa njegovim pravima određenim članom 21 Statuta i, mutatis mutandis, pravilima 42 i 43 Pravilnika, koji su priloženi uz ovaj nalog, kao i sa njegovim pravom da ćuti uz upozorenje da će svaka njegova izjava biti zabeležena i da će moći da se koristi u dokaznom postupku protiv njega. Optužnica i pregled optužnice (kao i svi ostali dokumenti priloženi uz ovaj nalog) moraju se, takođe, dati na uvid VOJISLAVU ŠEŠELJU. Njemu se mora predati i jedan primerak optužnice na jeziku koji razume;

ZAHTEVAM da vlasti Srbije i Crne Gore i nadležni organi država članica Ujedinjenih nacija nakon hapšenja VOJISLAVA ŠEŠELJA o tome odmah obaveste sekretara Međunarodnog suda radi njegovog dovođenja pred Međunarodni sud u skladu sa članom 57 Pravilnika;

DALJE ZAHTEVAM da vlasti Srbije i Crne Gore i nadležni organi država članica Ujedinjenih nacija odmah obaveste sekretara Međunarodnog suda ukoliko nisu u mogućnosti da postupe po ovom nalogu za hapšenje, te da navedu razloge za njegovo neizvršenje; i

OVLAŠĆUJEM tužioca da ovaj nalog za hapšenje i nalog za predaju uruči vlastima Srbije i Crne Gore i nadležnim vlastima država članica Ujedinjenih nacija na čijoj teritoriji ili u čijoj nadležnosti se, po oceni tužioca, VOJISLAV ŠEŠELJ verovatno nalazi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra engleska verzija.

  /potpis na originalu/
O-Gon Kwon
Međunarodni sud
 
Dana 14. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
   
  [pečat Međunarodnog suda]