Sudija: g. O-Gon Kwon
Sekretar: g. Hans Holthuis

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


POTVRDA OPTUŽNICE I NALOG KOJIM SE IZDAJE NALOG ZA HAPŠENJE I PREDAJU

 

Tužilaštvo:

Carla Del Ponte, tužilac

Ja, O-Gon-Kwon, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN za sudiju koji pregleda optužnicu poverljivim i ex parte nalogom predsednika Međunarodnog suda izdatim 20. januara 2003. na osnovu pravila 28 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik);

POSTUPAJUĆI po optužnici (u daljem tekstu: optužnica) i propratnom materijalu koje je 15. januara 2003. kao poverljive i ex parte podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: tužilac);

REŠAVAJUĆI po poverljivom i ex parte zahtevu tužioca od 15. januara 2003, kojim se od sudije koji potvrđuje optužnicu traži da izda nalog za hapšenje i nalog za predaju VOJISLAVA ŠEŠELJA;

REŠAVAJUĆI po corrigendumu koji je 29. januara 2003. kao poverljiv i ex parte dostavio tužilac;

REŠAVAJUĆI DALJE po dopunskim materijalima koje je 3. februara i 5. februara 2003. u vezi sa optužnicom dostavio tužilac;

SASLUŠAVŠI tužioca 31. januara 2003, u skladu sa pravilom 47 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je na osnovu materijala koje je podneo tužilac pokazano da postoji prima facie osnov za pokretanje postupka protiv VOJISLAVA ŠEŠELJA u pogledu krivičnih dela za koja se tereti u optužnici;

NA OSNOVU člana 19 Statuta Međunarodnog suda i pravila 28, 47, 53 bis, 54, 55 i 59 bis Pravilnika;

OVIM POTVRĐUJEM optužnicu po svim tačkama koje ona sadrži, i

NALAŽEM:

Tužilac će uručiti primerke naloga za hapšenje i naloga za predaju vlastima Srbije i Crne Gore i, ukoliko to bude potrebno, nadležnim organima bilo koje države članice Ujedinjenih nacija na čijoj teritoriji ili u čijoj nadležnosti se, po oceni tužioca, VOJISLAV ŠEŠELJ verovatno nalazi.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnom smatra engleska verzija.

  /potpis na originalu/
O-Gon Kwon
Međunarodni sud
Dana 14. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
[pečat Međunarodnog suda]