PRED PRETRESNIM VEĆEM II

U sastavu:

sudija Wolfgang Schomburg, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel A. Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. februara 2003.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


NALOG ZA PRITVOR

Tužilaštvo:

gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Daniel Saxon

Odbrana:

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

NA OSNOVU pravila 64 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sudija O-Gon Kwon 14. februara 2003. potvrdio optužnicu koju je 15. januara 2003. tužilac podigao protiv Vojislava Šešelja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sudija O-Gon Kwon 14. februara 2003. izdao Nalog za hapšenje i Nalog za predaju Vojislava Šešelja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Vojislav Šešelj 24. februara 2003. predao Međunarodnom sudu i da je istog dana doveden u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, prilikom prvog stupanja pred sud 26. februara 2003, optuženi Vojislav Šešelj izjavio da neće podnositi zahtev za privremeno puštanje na slobodu pošto je na Međunarodni sud došao svojom slobodnom voljom i da ne veruje da bilo koja vlada može pružiti jemstva u njegovo ime;

OVIM NALAŽE da se Vojislav Šešelj stavi u pritvor i da upravnik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu zadrži optuženog u pritvoru do daljeg naloga; i

KONSTATUJE da, odgovarajući na pitanje, optuženi nije tražio da se iko obaveštava o tome da je lišen slobode pošto smatra da svi već znaju da je on u pritvoru;

KONSTATUJE da, odgovarajući na pitanje, optuženi nije tražio da se ambasada ili konzulat njegove zemlje obaveste o tome da je lišen slobode i da se nalazi u pritvoru u skladu sa pravilom 36(1)(b) Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. (primenom odgovarajućih odredbi) i da je izjavio da ne želi da ima bilo kakav kontakt sa predstavnicima Srbije i Crne Gore;

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 26. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  /potpis na originalu/
sudija Wolfgang Schomburg,
predsedavajući
[pečat Međunarodnog suda]