PRED PRETRESNIM VEĆEM II

Rešava: sudija Carmel Agius, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. decembra 2004.

TUŽILAC
protiv
VOJISLAVA ŠEŠELJA


NALOG PO PODNESKU BR. 58

Tužilaštvo:
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Urlich Mussemeyer
g. Daniel Saxon

Optuženi:
g. Vojislav Šešelj

Branilac u pripravnosti:
g. Tjarda Eduard van der Spoel

Ja, Carmel Agius, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVAN 7. oktobra 2003. za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU da je optuženi 25. novembra 2004. podneo Podnesak br. 58, od čega je sam zahtev na jednoj stranici, a preostalih 17 predstavljaju dodatak koji sadrži “Elaborat stručnog tima za pomaganje odbrane Vojislava Šešelja o pravnim elementima nelegalnosti i nenadležnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da u zahtevu od jedne stranice optuženi uvredljivim jezikom govori o jednom predstavniku Tužilaštva u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u takozvanom “stručnom timu” angažovana jedna ili više osoba za koje nije ustanovljeno da zadovoljavaju uslove iz pravila 44 ili pravila 45 Pravilnika o postupku i dokazima, te da stoga nemaju prava da postupaju u datom postupku pred ovim Međunarodnim sudom;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u podnesku prekoračen dozvoljeni broj stranica propisan paragrafom 5 Uputstva o dužini podnesaka i zahteva i da za takvo prekoračenje nije unapred tražena dozvola Veća;

OVIM NALAŽEM sekretaru da ne zavede Podnesak br. 58

i

POZIVAM optuženog da, ukoliko želi da se pitanje pokrenuto u zahtevu od jedne stranice razmotri, ponovo podnese dotični podnesak izbacivši uvredljive delove, uz poštovanje relevantnih odredaba Uputstva o dužini podnesaka i zahteva.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna engleska verzija.

Dana 10. decembra 2004.
U Hagu, Holandija

/potpis na originalu/
Carmel Agius,
pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]