PRETRESNO VEĆE II

U sastavu:

sudija Carmel A. Agius, predsedavajući
sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Jean-Claude Antonetti

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 7. oktobra 2003.

TUŽILAC

protiv

VOJISLAVA ŠEŠELJA


NALOG O IMENOVANJU PRETPRETRESNOG SUDIJE


Tužilaštvo:
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Daniel Saxon

Optuženi:
g. Vojislav Šešelj

Branilac u pripravnosti:
g. Aleksandar Lazarević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da je, “Nalogom predsednika kojim se predmet dodeljuje pretresnom veću” od 25. februara 2003. godine, predmet Tužilac protiv Vojislava Šešelja dodeljen Pretresnom veću II;

IMAJUĆI U VIDU pravilo 65 ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) koje propisuje da predsedavajući sudija Pretresnog veća mora da “odredi jednog od sudija svog veća za sudiju zaduženog za pretpretresni postupak” (u daljem tekstu: pretpretresni sudija);

IMAJUĆI U VIDU ovlašćenja pretpretresnog sudije propisana pravilom 65 ter Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU “Nalog o imenovanju pretpretresnog sudije" koji je sudija Wolfgang Schomburg doneo 28. februara i kojim se on imenuje za pretpretresnog sudiju;

IMAJUĆI U VIDU da je, shodno Dokumentu IT.220 koji je predsednik potpisao 1. oktobra 2003, a koji se tiče sastava žalbenog i pretresnih veća, sudija Wolfgang Schomburg raspoređen u Žalbeno veće a sudija Jean-Claude Antonetti u Pretresno veće II, i da će u sastavu Pretresnog veća II biti sudija Florence Mumba, sudija Carmel Agius i sudija Jean-Claude Antonetti;

IMAJUĆI U VIDU “Nalog o imenovanju sudije u predmetu pred pretresnim većem”, koji je potpisao potpredsednik Fausto Pocar i kojim se u ovaj predmet raspoređuje sudija Jean-Claude Antonetti;

NA OSNOVU pravila 65ter Pravilnika;

OVIM IMENUJE sudiju Carmela A. Agiusa za pretpretresnog sudiju u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan tekst na engleskom.

Dana 7. oktobra 2003,

 

U Hagu,

 

Holandija

 
 

/potpis na originalu/

 

sudija Carmel A. Agius,

 

predsedavajući

   

pečat Međunarodnog suda