PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 2. maja 2001.

 

TUŽILAC
protiv
DUŠKA SIKIRICE
DAMIRA DOŠENA
DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE IMENUJU SUDIJE
U TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld

Odbrana:

g. Veselin Londrović i g. Michael Greaves za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović i g. Goran Rodić za Damira Došena
g. Dušan Vučićević za Dragana Kolundžiju

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Zahtjev odbrane za dozvolu za ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća od 10. novembra 2000., koji su branioci Duška Sikirice, Damira Došena i Dragana Kolundžije podnijeli na engleskom jeziku 11. aprila 2001.,

NA OSNOVU člana 14(3) Statuta, te pravila 27 i 73 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

POSAVJETOVAVŠI SE sa sudijama Međunarodnog suda,

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da će u sastavu tročlanog žalbenog vijeća koje će riješavati po zahtjevu za dozvolu za ulaganje žalbe, uz poštovanje odredbi pravila 22(B) Pravilnika, biti sljedeće sudije:

  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Nieto-Navia
  • sudija Pocar

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se francuski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Claude Jorda
predsjednik

Dana 2. maja 2001.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]