PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Mohamed Bennouna

sudija Patrick Robinson

Sekretar: Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Nalog od: 20. decembra 2000.

TUŽILAC

protiv

DUŠKA SIKIRICE

DAMIRA DOŠENA

DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA POJAŠNJENJE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld
g. Daryl Mundis
gđa Julia Baly

Odbrana:

g. Veselin Londrović za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović za Damira Došena
g. Dušan Vučićević za Dragana Kolundžiju

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu odbrane za pojašnjenje izmijenjenog priloga "A", koji je branilac optuženog Damira Došena podnio 20. novembra 2000. (dalje u tekstu: zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi i ex parte odgovor tužioca na zahtjev odbrane optuženog Došena za pojašnjenje izmijenjenog priloga "A", podnesen 22. novembra 2000. (dalje u tekstu: odgovor), u kojem je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) predložila određene izmjene i dopune u cilju pojašnjavanja izmijenjenog priloga "A", podnesenog 29. septembra 2000., i ispravljanja daktilografske greške u paragrafu 39 izmijenjene optužnice, podnesene 9. septembra 1999. i,

SASLUŠAVŠI argumente strana po ovom pitanju na statusnoj konferenciji održanoj 22. novembra 2000.,

IMAJUĆI U VIDU da se na statusnoj konferenciji branilac optuženog Damira Došena, nakon prethodnih razgovora sa Tužilaštvom, izričito složio sa izmjenama koje je Tužilaštvo predložilo u odgovoru, a vezano za izmijenjenu optužnicu i izmijenjeni prilog "A",

UZEVŠI U OBZIR da je u interesu pravde dozvoliti izmjene sadržane u odgovoru, koje su u skladu sa uslovom navedenim u nalogu o rasporedu koji je ovo Pretresno vijeće izdalo 22. septembra 2000., a kojim je određeno da "ŠnĆije dozvoljeno mijenjati podatke koji se odnose na drugu dvojicu optuženih Što jest Došena i KolundžijuĆ, osim da bi se brojevi tačaka usaglasili s onima u Izmijenjenoj optužnici od 24. augusta 1999.",

U SKLADU SA pravilom 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda i

UZ SAGLASNOST STRANA

OVIM ODOBRAVA izmjene predložene u odgovoru i NALAŽE Tužilaštvu da do petka, 5. januara 2001., podnese konačnu verziju izmijenjene optužnice i izmijenjenog priloga "A", koji će sadržavati izmjene navedene u odgovoru.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Richard May
Predsjedavajući

Dana 20. decembra 2000.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]