PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 22. marta 2001.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA SIKIRICE
DAMIRA DOŠENA
DRAGANA KOLUNDŽIJE


NALOG PO ZAHTJEVU ZA ZAŠTITNE MJERE

Tužilaštvo:

g. Dirk Ryneveld
g. Daryl Mundis
gđa Julia Baly

Odbrana:

g. Veselin Londrović za Duška Sikiricu
g. Vladimir Petrović za Damira Došena
g. Dušan Vučićević za Dragana Kolundžiju

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RAZMOTRIVŠI Zahtjev za posebne zaštitne mjere koji je 21. marta 2001. (dalje u tekstu: zahtjev) dostavila Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo), koji se odnosi na svjedoka kojeg je Tužilaštvo navelo u svom zahtjevu,

SASLUŠAVŠI argumente strana u vezi sa tim svjedokom 21. marta 2001.,

UZEVŠI U OBZIR da je pravni lijek koji je Tužilaštvo zatražilo u Zahtjevu u skladu sa mjerama za obezbjeđivanje privatnosti i zaštite svjedoka, a da je pri tome u skladu i sa pravima optuženoga,

UDOVOLJIVŠI ZAHTJEVU usmenom odlukom od 21. marta 2001.,

U SKLADU sa pravilom 75 Pravilnika,

OVIM POTVRĐUJE NALOGE kako slijedi:

  1. svaki put kada se u postupku pred Međunarodnim sudom ili u razgovorima između strana u suđenju bude govorilo o tom svjedoku koristiće se pseudonim "B";

(2) svjedok "B" će svoj iskaz dati uz korišćenje tehnike za izobličavanja lica;

  1. ime, adresa, boravište ili bilo koji drugi identificirajući podaci koji se tiču svjedoka "B" biće zapečaćeni i ne smiju se uvrstiti niti u jedan javni spis Međunarodnog suda;
  2. tamo gdje su u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda sadržani ime ili bilo koji drugi identificirajući podaci koji se tiču svjedoka "B", ti će podaci biti izbrisani;

(5) dokumenti Međunarodnog suda koji identifikuju svjedoka "B" neće se objelodanjivati javnosti niti medijima; i

(6) javnost i mediji ne smiju fotografisati, snimati na video ili crtati zaštićenog svjedoka dok se taj svjedok nalazi u krugu Međunarodnog suda.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

/potpis na originalu/
Patrick Robinson
Predsjedavajući

Dana 22. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]